Úvod > Fakulta >

Poskytovanie informácií

Prodekanka pre medzinárodné vzťahy a
vzťahy s verejnosťou

Mgr. Ing. Gabriela Nafoussi (Kormancová), PhD.
e-mail: gabriela.nafoussi@umb.sk
tel.: +421/48/446 21 78

Referentka pre medzinárodné vzťahy a
vzťahy s verejnosťou

PhDr. Mária Škombárová
e-mail: maria.skombarova@umb.sk
tel. 048 / 446 21 32
 

          Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (ďalej len Ekonomická fakulta) bola zriadená Zakladacou listinou Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici podľa ustavenia § - u 4 odst. 2 zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách účinnou od 1. júla 1992. Organizačnú štruktúru Ekonomickej fakulty UMB v súlade s citovaným zákonom (najmä § 29) vymedzuje Príloha 4.

          Podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon  o slobode informácií) Ekonomická fakulta uverejňuje informácie, ktoré má k dispozícii s výnimkou obmedzujúcich ustanovení citovaného zákona, zákona č. 52/1998 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch, zákona č. 383/1997 Z. z. a ostatných súvisiacich právnych  predpisov v platnom znení.

          Postup pri poskytovaní informácií na Ekonomickej fakulte sa riadi smernicou č. 07/2012, ktorou sa vydávajú pravidlá na zabezpečenie jednotného postupu pri uplatňovaní zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.

          Informácie o postupe Ekonomickej fakulty pri aplikácii zákona o slobode informácií, text zákona, text smernice č. 07/2012, postup a spôsob poskytovania informácií, vzory podaní, zoznam súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov a sadzobník poplatkov sú voľne prístupné na internetovej stránke Ekonomickej fakulty.

            Informácia o mieste, čase a spôsobe, akým možno získať informácie o tom, kde možno podať žiadosť o informáciu, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie sú zverejnené aj v zasklenej skrinke pri vchode do Ekonomickej fakulty na Tajovského ul. č. 10 v Banskej Bystrici.

Kontakt:

Adresa:

Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela
Tajovského 10
975 90  Banská Bystrica

Telefón: 

048/446 2155, 048/446 2144

Záznamník:

 

Fax:

 

E-mail:

 

Internet:

http://www.ef.umb.sk

 

Sadzobník poplatkov. Príloha č. 2 (15. 1. 2016 10:49:11)
Smernica č. 72012 Pravidlá na zabezpečenie jednotného postupu pri uplatňovaní zákona č. 2112000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.pdf (26. 11. 2013 15:55:18)
INFORMACIE O POSTUPE EF UMB.pdf (26. 11. 2013 15:49:54)
Odvolanie proti rozhodnutiu o neposkytnutí informácie. Príloha č.3 (5. 12. 2012 16:17:15)
Prehľad zákonov,predpisov, ktoré upravujú postup EF UMB pri poskytovaní informácií. (5. 12. 2012 16:17:00)
Zákon č. 211/2000 Z .z. o slobodnom prístupe k informáciám (5. 12. 2012 16:15:17)
Žiadosť o poskytnutie informácií. Príloha č.1 (5. 12. 2012 16:14:54)


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 7. 10. 2022 | Aktualizoval: Mešťan Michal