ŠVA 2017

Študentská vedecká aktivita popradských vysokoškolákov

6. apríla 2016 sa v popradskom kine Tatran uskutočnila prezentácia prác študentov popradského Inštitútu manažérskych systémov Ekonomickej Fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Vysokoškolské fórum Študentská vedecká aktivita 2017 bolo zároveň jedným z podujatí konaných pri príležitosti osláv 40. výročia založenia Ekonomickej fakulty. Na úvod súťažiacich i pomerne početné publikum pozdravil prostredníctvom telemostu dekan Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici doc. Ing. Peter Krištofík, PhD. Šesť študentov v rámci ŠVA 2017 predstavilo výsledky a závery štúdia zvolenej problematiky a prieskumu vo vybraných podnikoch a organizáciách. Odborná porota veľmi kladne zhodnotila výsledky práce všetkých prihlásených študentov, výber aktuálnych tém, schopnosť prezentovať i reagovať na otázky poroty i otázky z publika. Prvé miesto udelila porota Terézii Rybanskej, študentke 3. ročníka bakalárskeho stupňa štúdia za prezentáciu témy Analýza ľudského kapitálu vo vybranom podniku, ktorú vypracovala pod vedením doktorandky Ing. Veroniky Korenkovej. Druhé miesto obsadil študent 2. ročníka inžinierskeho stupňa štúdia Lukáš Pacner s prácou Vybrané aspekty filantropie a jej vplyv na okolie vybraného podniku pod vedením Ing. Kataríny Zimermanovej, PhD. Tretie miesto obsadila práca Inovácie v ponúkaných službách v Podtatranskej knižnici v meste Poprad, ktorú vypracovala študentka 2. ročníka inžinierskeho stupňa Monika Jurčík Krafčíková pod vedením Ing. Márie Pomffyovej, PhD. Vedúca Inštitútu manažérskych systémov v Poprade Ing. Lucia Bartková, PhD. vysoko ocenila výsledky popradskej sekcie ŠVA 2017 a vyjadrila presvedčenie, že i nasledujúci 24. ročník tohto podujatia bude pre študentov motiváciou k rozvíjaniu ich vedomostí, schopností a zručností v oblasti ekonomiky a manažmentu.

Students´ Scientific Activity 2017

Students´ scientific activity of Poprad university students

On 6th April 2016 a presentation of works of the students of Institute of Managerial Systems in Poprad of the Faculty of Economics of UMB was organized in Poprad cinema. University forum Students´ scientific activity 2017 was at the same time one of the events organized at the occasion of the 40th anniversary of the Faculty of Economics establishment. At the beginning the dean of the Faculty of Economics doc. Ing. Peter Krištofík, Phd. gave a short speech by a tele-bridge and wished all the best to the contestants and the audience. Six students presented the results and conclusions of studies of the selected topics based on theoretical knowledge and empirical research in selected companies and organizations. All the works and results of the students, selection of actual topics, students´ abilities of presentation skills and abilities to respond to the questions from the audience or asked by the members of assessment committee were positively evaluated by its members. The winner was Terézia Rybanská, a student of the third year of bachelor degree for the presentation of her work titled Analysis of human capital in a selected company, which was compiled and consulted led by our student of doctoral study Ing. Veronika Korenková. The second place was awarded to Lukáš Pacner – a student of the second year of master degree, for his work Selected aspects of philanthropism and its impact on a selected company environment which he prepared led and consulted by Ing. Katarína Zimermanová, PhD. The third place was awarded to the work Innovations in the services offered by Podtatranská Library in Poprad, compiled by a student of the second year of master degree Monika Jurčík Krafčíková and she was assisted and led by Ing. Mária Pomffyová, PhD. The head of Institute of Managerial Systems in Poprad Ing. Lucia Bartková, PhD. appreciated the results of the works of Poprad section of Students´ Scientific Activity ŠVA 2017 and she expressed strong belief that also the next – 24th year of this activity would motivate students to develop their knowledge, abilities and skills in the area of economy and management.

Témy ŠVA 2018.docx (31. 1. 2018 13:41:00)


Za obsah zodpovedá: Vedúci IMS | Aktualizoval: Vilgová Zuzana