2017 Východné Slovensko (Field Trip)

Katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania v rámci výučby v druhom stupni štúdia zabezpečuje medzinárodný študijný program Tourism and Regional Planning – Management and Geography/Economics of Tourism Businesses v spolupráci s Katolíckou Univerzitou Eichstätt – Ingolstadt v Nemecku, ktorého súčasťou je aj „Terénne cvičenie“ (Field Trip).

V tomto roku sa cvičenie konalo už po siedmykrát, a to na východnom Slovensko (v minulosti sme skúmali regióny Banská Štiavnica, Vysoké Tatry, Košice – Spiš – Pieniny, Liptov – Orava, južné Slovensko a západné Slovensko - Južnú Moravu). Terénne cvičenie „Field Trip“ je zaradené do prvého ročníka inžinierskeho stupňa štúdia a je rozdelené do dvoch semestrov. V zimnom semestri študenti spracúvajú analýzu potenciálu a stavu rozvoja cestovného ruchu v skúmanom regióne a hodnotia internetové stránky cieľových miest. V letnom semestri zostavia itinerár a zabezpečia služby na trase field tripu, overujú výsledky sekundárneho prieskumu v teréne a vypracujú odporúčania pre ďalší rozvoj cestovného ruchu v navštívených cieľových miestach.

V dňoch 1. až 5. mája 2017 sa terénneho cvičenia zúčastnilo desať študentov z Katedry cestovného ruchu a spoločného stravovania Ekonomickej fakulty UMB a dvaja študenti z Katolíckej Univerzity Eichstätt – Ingolstadt z Nemecka, pod vedením prof. Ing. Jany Kučerovej, PhD. Počas piatich dní študenti navštívili Bardejov a Bardejovské Kúpele, Svidník, Dukliansky priesmyk, Miroľu, Bodružal, Krajne Čierne, Ladomirovú, Medzilaborce, Poloniny a Ulič, Humenné, Michalovce, Trebišov, Malú Tŕňu a Zemplínsku Šíravu. Absolvovali pracovné stretnutia s prevádzkovateľmi atraktivít cestovného ruchu a s podnikateľmi v cestovnom ruchu. Študenti sa na trase aktívne zapájali do prípravy a organizačného zabezpečenia terénneho cvičenia, organizácie stretnutí s predstaviteľmi inštitúcií cestovného ruchu v regióne a poskytovali informácie o regióne v nemeckom alebo anglickom jazyku pre zahraničných študentov.

Ako prvé tohto roku účastníci seminára navštívili jedno z najstarších miest na Slovensku a druhé slovenské mesto zapísané do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO Bardejov. Prezreli si historické centrum mesta, mestské opevnenie a Baziliku svätého Egídia. Následne navštívili zrekonštruovaný hotel Alexander v Bardejovských kúpeľoch, kde diskutovali s obchodnou riaditeľkou kúpeľov o histórii kúpeľov, súčasnej situácii, klientele, problémoch a plánoch do budúcnosti.

Druhý deň bola na programe návšteva Duklianskeho priesmyku a prehliadka areálu venovanému vojakom Karpatsko-duklianskej operácie. Nasledovala návšteva skvostov ľudovej architektúry - drevených kostolíkov v Mirole, Krajnom Čiernom, Bodružale a Ladomirovej, ktoré sú zapísané v Zozname svetového dedičstva UNESCO. Zastavili sa v Údoli smrti a pri pamätníku Sovietskej armády vo Svidníku. V Múzeu ukrajinsko-rusínskej kultúry sa dozvedeli zaujímavé informácie o spôsobe života miestnych obyvateľov. V závere dňa bola osviežením návšteva areálu a priestorov akvaparku a kúpaliska Aquaruthenia vo Svidníku a diskusia s spolu majiteľkou akvaparku.

Tretí deň sa začal návštevou múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach. Prezreli si stálu expozíciu diel Andyho Warhola, zaujímavé a originálne diela viacerých autorov pop-artu a street-artu, ktoré patria k jedinečným expozíciám svojho druhu. Cestou sa zastavili v Trebišove a putovali ďalej do Tokajskej oblasti, kde navštívili rodinné vinárstvo Macik Vinary. Prehliadku viníc spojili s ochutnávkou a diskusiou o výrobe vína, histórii vinárstva a plánoch do budúcnosti. Navštívili aj rozhľadňu Tokaj, stavbu v tvare vínneho suda, ktorá bola v roku 2015 vyhlásená za Stavba roka a kaštieľ v obci Borša, kde mal hlavné slovo kastelán, ktorý neopakovateľným spôsobom priblížil históriu a súčasný stav kaštieľa.

Na programe štvrtého dňa bola návšteva Národného parku Poloniny spojená s turistickým výstupom a prechádzkou po slovensko – poľskej štátnej hranici na Rabiu skalu, ktorá je jednou z najkrajších a najvyhľadávanejších turistických ciest v Bukovských vrchoch a jedným z najlepších vyhliadkových miest v Poloninách. Napriek nepriazni počasia a dažďu bola prechádza pre účastníkov jedinečným zážitkom.

V posledný deň nasledoval presun do Humenného, kde si študenti prezreli skanzen expozície ľudových umení a bývania. Následne absolvovali prehliadku centra mesta Michalovce a diskusiu s riaditeľkou TIK a členkou OOCR Zemplín. Poobede ešte navštívili Zemplínsku Šíravu a prezreli si priestory hotela Glamour a diskutovali s prevádzkovateľom o možnostiach rozvoja cestovného ruchu na Zemplínskej Šírave.

Počas piatich dní prieskumov na východnom Slovensku, diskusií so subjektmi zainteresovanými na rozvoji cestovného ruchu získali účastníci cenné informácie a skúsenosti z manažmentu cieľového miesta a podnikov cestovného ruchu v praxi. Na základe sekundárneho a primárneho prieskumu študenti pod vedením Prof. Jany Kučerovej, vypracovali odporúčania pre rozvoj cestovného ruchu v navštívených cieľových miestach. Komplexné štúdie poskytli aj vybraným subjektom na východnom Slovensku.

Na záver chceme poďakovať najmä Prof. Jane Kučerovej za vedenie, pomoc pri tvorbe programu a kontakty s významnými odborníkmi praxe cestovného ruchu. Vďaka patrí aj slovenským študentom za spracovanie analytickej štúdie, plánovanie itinerára a sprevádzanie v cudzom jazyku. Ďakujeme aj nemeckým študentom za vypracovanie záverečnej správy, do ktorej vniesli pohľad zahraničného návštevníka a zohľadnili v nej interkultúrne rozdiely. Okrem toho sa chceme poďakovať všetkým, s ktorými sme sa stretli, za čas, ktorý nám venovali, odborné a profesionálne stanoviská k problémom rozvoja cestovného ruchu v regióne, ako aj za ústretovosť a pohostinnosť pri zabezpečení terénneho cvičenia.


Za účastníkov terénneho cvičenia Ing. Matúš Marciš
Foto: Ing. Matúš Marciš


Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Aktualizoval: Gajdošík Tomáš