Bakalársky stupeň štúdia

Pre absolvovanie prvého stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe financie, bankovníctvo a investovanie je potrebné získať minimálne 180 kreditov v štandardnej dĺžke štúdia. Pre úspešné zvládnutie štúdia musí študent úspešne absolvovať všetky povinné predmety študijného programu (137 kreditov), povinne voliteľné predmety zo zvolenej špecializácie (28 kreditov) a vybrané voliteľné (výberové) predmety (15 kreditov).

 

 

Odporúčaný študijný plán pre bakalársky stupeň štúdia.pdf (19. 9. 2022 10:56:59)


Za obsah zodpovedá: Vedúci KFÚ | Aktualizoval: Administrátor KFÚ