Študentská vedecká aktivita 2023

Milé študentky, milí študenti,

radi by sme Vás pozvali na 29. ročník medzinárodnej študentskej konferencie - Študentská vedecká aktivita 2023 (ŠVA).  Svoje práce z oblasti ekonomických a spoločenských vied, z oblasti aplikácie kvantitatívnych metód a informatiky má študent/ka možnosť prezentovať na tomto medzinárodnom podujatí s dlhoročnou tradíciou, ktoré organizuje Ekonomická fakulta UMB.  

ŠVA ponúka študentom na výber z niekoľkých sekcií, do ktorých je možné prihlásiť svoju prácu v závislosti od jej zamerania. Prostredníctvom takýchto aktivít môže každý študent prezentovať svoj talent, analytické schopnosti, kreativitu, ako aj svoj názor. ŠVA podporuje rozvoj tvorivosti a výskumnej činnosti zameranej na ekonomické vedy a jej prínosy pre prax. 

Členovia komisií v sekciách posudzujú jednotlivé práce, a to najmä aktuálnosť témy, pridanú hodnotu práce, úroveň prezentácie, ako i ďalšie aspekty. Najlepší študenti z každej sekcie budú odmenení. 

Konferencia je určená pre študentov bakalárskeho a inžinierskeho stupňa štúdia. Špeciálna sekcia je vytvorená aj pre študentov stredných škôl. 

Novinkou je sekcia s názvom „Vedecká esej“, ktorá je určená študentom a študentkám vysokoškolského (Bc., Ing.) stupňa štúdia. Aj v tomto prípade si študent/ka môže zvoliť vlastnú tému, alebo vybrať z vypísaných tém. Vedecká esej má za cieľ prezentovať osobný názor autora/autorky k rozvinutej téme, argumentovať potvrdenia téz a používať relevantné akademické zdroje, štúdie a analýzy.  

Pozn: Eseje sa odovzdávajú len v písomnej forme, nebudú následne prezentované počas podujatia. Autorom môže byť len jeden študent. 

Prácu na ŠVA 2023 môže vypracovať jednotlivec, dvojica alebo kolektív. 

Účasť na konferencii je bezplatná. 

 

Prihlasovací formulár nájdete TU - https://forms.office.com/r/rG855rwLES

 

Prečo sa zapojiť do ŠVA? 

Účastníci získajú okrem cennej skúsenosti aj 3/4 kredity (podľa stupňa štúdia - Bc. 3, Ing. 4) a získať bonusové body k výberovým konaniam na zahraničné študijné pobyty v rámci programu Erasmus. Bližšie informácie a pokyny nájdete v priložených súboroch. 

Účasťou na uvedenom podujatí si študenti v neposlednom rade zlepšujú svoje zručnosti, čo neskôr zvýši ich atraktívnosť na trhu práce. 

 

Dôležité termíny práce a vedeckej eseje: 

Do 13.1.2023 zverejnia pracoviská EF UMB témy študentských prác a esejí na fakultnej stránke EF UMB.

Do 13.2.2023 sa môže uchádzač/ka prihlásiť prostredníctvom elektronického formulára na vypísanú/vlastnú tému.

Do 20.2.2023 zasielanie esejí (tajomníkom ŠVA na katedrách).

Do 17.3.2023 študent/ka doručí elektronickou formou prácu tajomníkovi ŠVA.

Dňa 30.3.2023 sa bude konať ŠVA prezenčnou formou (spolu s vyhlásením výsledkov vedeckých esejí).

Pre viac informácií kliknite na: http://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=376

 

Práce pre sekciu "Financie, bankovníctvo a investovanie" odovzdávajte elektronicky Ing. Michalovi Ištokovi, PhD. (mailom: michal.istok@umb.sk).

Kontaktná osoba na EF UMB je PhDr. Mária Škombárová (mail: maria.skombarova@umb.sk).

Zaslaním vyplnenej prihlášky, v súlade s článkom 6 ods. 1 a článkom 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 účastník konferencie Študentská vedecká aktivita 2023 ako dotknutá osoba, poskytuje Ekonomickej fakulte, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica súhlas so spracovaním svojich osobných údajov.  

Viac informácií nájdete v súboroch Súhlas so spracovaním osobných údajov dotknutej osoby a Informácie pre dotknutú osobu účastník dostupných na stránke  http://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=376

Tešíme sa na vašu účasť!   

 

Zborník prác z ŠVA 2022: Zborník prác

Zborník prác z ŠVA 2021: ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ AKTIVITA 2021 (umb.sk)

Zborník prác z ŠVA 2019: Zborník prác


Za obsah zodpovedá: Vedúci KFÚ | Aktualizoval: Administrátor KFÚ