Doktorandský stupeň štúdia

Doktorandské štúdium je tretím stupňom vysokoškolského vzdelania. Zameriava sa na získanie poznatkov založených na súčasnom stave vedeckého poznania a najmä na vlastnom príspevku študenta k nemu, ktorý je výsledkom vedeckého bádania a samostatnej tvorivej činnosti v oblasti ekonomickej vedy.

Od akademického roku 2016/2017 zastrešuje Katedra financií a účtovníctva aj tretí stupeň vysokoškolského štúdia (doktorandského štúdia) v študijnom programe Financie v slovenskom a anglickom jazyku.

Viac o možnostiach štúdia sa môžete dozvedieť kliknutím na obrázok nižšie...

 

 

 

Odporúčaný študijný plán pre tretí stupeň štúdia (denná forma).pdf (24. 9. 2022 14:24:16)
Odporúčaný študijný plán pre tretí stupeň štúdia (externá forma).pdf (24. 9. 2022 14:23:55)


Za obsah zodpovedá: Vedúci KFÚ | Aktualizoval: Administrátor KFÚ