Podnikové manažérske systémy

Milí uchádzači!

Zameranie študijného programu Podnikové manažérske systémy, ktorý je na Slovensku svojim zameraním jedinečný, je orientované na získanie poznatkov z predmetov odboru ako je Logistika, Dane podnikateľských subjektov, Finančnoekonomická analýza, Manažérstvo kvality, Strategický manažment a marketing, Projektový manažment a Finančný manažment.


Okrem všeobecných, vyššie uvedených predmetov, sa študenti oboznámia aj s predmetmi ako Podnikové manažérske systémy, Organizačný audit, Systémy manažérstva kvality, Systémy environmentálneho a bezpečnostného manažérstva, Manažment rizika, Procesný manažment, Manažérske systémy pre automobilový priemysel, Audit a certifikácia manažérskych systémov, Udržateľný rozvoj manažérskych systémov a Manažment inovácií.


Absolventi odboru Ekonomika a manažment podniku a študijného programu Podnikové manažérske systémy sa v praxi uplatnia na inžinierskych pozíciách ako manažéri pre jednotlivé manažérske systémy, interní audítori kvality alebo ako procesní a systémoví analytici, ktorí sú schopní identifikácie inovačného potenciálu organizácií a ich udržateľného rozvoja. Taktiež sú schopní implementovať, udržiavať a zlepšovať manažérske systémy. Vzhľadom na poznatky o manažérskych systémoch sa môžu absolventi tiež uplatniť ako vrcholoví manažéri alebo manažéri strednej riadiacej úrovne organizácií.


Okrem výučby v priestoroch inštitútu majú naši študenti možnosť získať prax vďaka podpísanému Memorandu o spolupráci medzi UMB a podnikmi Chemosvit, Passel a Mestským úradom Poprad, v rámci ktorého môžu študenti riešiť seminárne a záverečné práce, zúčastňovať sa exkurzií, stáží a v neposlednom rade, viacerí z našich absolventov našli svoju pracovnú kariéru práve v týchto partnerských organizáciách. Okrem týchto inštitúcií sa naši absolventi uplatňujú v medzinárodných IT spoločnostiach, tatranských hoteloch, bankách a poisťovniach, v automobilových podnikoch aj na ministerstvách. Mnohí ale začali úspešne podnikať s vlastnými nápadmi. Naši študenti môžu tiež samozrejme okrem domácich stáží absolvovať aj zahraničné mobility v rámci programu Erazmus.

V prípade záujmu o náš študijný program neváhajte podať si prihlášku podľa pokynov uvedených na www.ef.umb.sk v časti Uchádzači.
Študijný plán študijného programu Podnikové manažérske systémy

Profil absolventa študijného programu Podnikové manažérske systémy

 

Na stretnutia s Vami sa tešia členovia Inštitútu manažérskych systémov v Poprade 

 

Opisy študijných programov, odporúčaný študijný plán a informačné listy predmetov nájdete na stránke Podnikové manažérske systémy (denná) a Podnikové manažérske systémy (externá)

 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 7. 11. 2022 | Aktualizoval: Mešťan Michal