Bakalárske štúdium

Inštitút manažérskych systémov so sídlom v Poprade ponúka výučbu predmetov v akreditovanom študijnom programe Manažment na bakalárskom stupni v piatich kľúčových oblastiach: manažment, marketing, ľudské zdroje, ekonomika podniku a manažment výroby.


Viac informácií o bakalárskom študijnom programe v Poprade: TU
Viac informácií o podávaní prihlášok na akreditovaný odbor Manažment na bakalárskom stupni na Inštitúte manažérskych systémov v Poprade sa nachádza v sekcii "Uchádzač" => "Bakalárske štúdium".

Bachelor degree

Institute of Managerial Systems in Poprad offers courses in the accredited study programme Management at the bachelor degree in five key areas: management, marketing, human resources, company economy and management of production.

You can find more information for applicants for accredited field of study – Management for a bachelor degree at Institute of Managerial Systems in Poprad in the section – “Applicant” => "Bachelor degree”.

 

 

 


Za obsah zodpovedá: Vedúci IMS | Aktualizoval: Vilgová Zuzana