Inžinierske štúdium

Milí uchádzači!

Ak ste študentom bakalárskeho štúdia alebo ste už absolvovali inú vysokú školu a neviete sa rozhodnúť, kde získať inžiniersky titul v odbore Ekonomika a manažment podniku, máme pre Vás jedinečnú príležitosť.

Inštitút manažérskych systémov Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela, ktorého sídlo je v Poprade a má v tomto meste už 31 ročnú históriu, získal okrem akreditácie na bakalárske štúdium aj akreditáciu v odbore Ekonomika a manažment podniku. V tomto odbore sme pre Vás pripravili zaujímavý študijný program s názvom Podnikové manažérske systémy.

Zameranie študijného programu Podnikové manažérske systémy je orientované na získanie poznatkov z predmetov odboru ako je Logistika, Dane podnikateľských subjektov, Finančnoekonomická analýza, Manažérstvo kvality, Strategický manažment a marketing, Projektový manažment a Finančný manažment.

Okrem všeobecných, vyššie uvedených predmetov, sa študenti oboznámia aj s predmetmi ako Podnikové manažérske systémy, Organizačný audit, Systémy manažérstva kvality, Systémy environmentálneho a bezpečnostného manažérstva, Manažment rizika, Procesný manažment, Manažérske systémy pre automobilový priemysel, Audit a certifikácia manažérskych systémov, Udržateľný rozvoj manažérskych systémov a Manažment inovácií.

Absolventi odboru Ekonomika a manažment podniku a študijného programu Podnikové manažérske systémy sa v praxi uplatnia na inžinierskych pozíciách ako manažéri pre jednotlivé manažérske systémy, interní audítori kvality alebo ako procesní a systémoví analytici, ktorí sú schopní identifikácie inovačného potenciálu organizácií a ich udržateľného rozvoja. Tiež sú schopní implementovať, udržiavať a zlepšovať manažérske systémy.

V prípade záujmu o náš študijný program neváhajte podať si prihlášku podľa pokynov uvedených na www.ef.umb.sk v časti Uchádzači.

Tešíme sa na Vás!

Master degree

Dear applicants!

If you are a bachelor degree student or a graduate of other university bachelor degree and have not made up your mind yet where to get your master degree in the field of study Company economy and management, we offer you an exceptional opportunity.

Institute of Managerial Systems of the Faculty of Economics of Matej Bel University located in Poprad has more than 31 years long history and apart from accreditation for a bachelor degree it also got accreditation in the field of study Company economy and management. We have prepared an interesting study programme in this field of study named Company managerial systems.

Study programme Company managerial systems is aimed at getting knowledge resulting from the study programme subjects such as Logistics, Corporate taxes, Financial and economic analysis, Strategic management and marketing, Quality management, Project management and Financial management.

Apart from general above mentioned subjects the students will also study and get knowledge contained in the subjects like Company managerial systems, Organizational audit, Quality management systems, Environmental and safety management systems, Risk management, Process management, Managerial systems for automobile industry, Audit a certification of managerial systems, Sustainable development of managerial systems and Management of innovations.

Graduates of the field of study Company Economy and Management and Company Managerial Systems will be able to find a job at engineering positions as managers for individual managerial systems, internal auditors of quality or as process and system analysts, who are able to identify innovative potential and sustainable development of organizations. They are also able to implement, sustain and improve managerial systems.

In the case of interest in our study programme do not hesitate to fill in an application form according to the instructions stated at www.ef.umb.sk in a part Applicants.

We are looking forward to meeting you!

 

 


Za obsah zodpovedá: Vedúci IMS | Aktualizoval: Vilgová Zuzana