Zaradenie na BŠS a IŠS - AUGUST 2021

Zaradenie študentov na bakalárske a inžinierske štátne skúšky v mesiaci AUGUST 2021 je zverejnené v priložených súboroch (nižšie), v AiS2 ako aj na interntových stránkach jednotlivých smerových katedier.

Bakalárske a inžinierske štátne skúšky sa realizujú prezenčnou metódou (s fyzickou účasťou študenta na fakulte).


POKYNY pre študentov

  • študent je povinný  dostaviť sa  pol hodinu pred konaním obhajoby,
  • študent sa pri vstupe do budovy preukáže na vrátnici ISIC kartou (v prípade externých študentov sa akceptuje karta EXTERNISTA) a následne sa zapíše do knihy návštev,
  • pri vstupe do budovy musí mať prekryté horné dýchacie cesty, rukavice a vlastné pero,
  • pred vstupom do budovy si musí dezinfikovať ruky,
  • bezprostredne po ukončení obhajoby študent opustí budovu.

V prípade, že študent má príznaky infekčného ochorenia, alebo má nariadenú karanténu, alebo iné závažné dôvody, ktoré mu neumožňujú vykonať štátnu skúšku prezenčne, je povinný o tejto skutočnosti informovať prodekanku pre pedagogickú činnosť mailom na maria.kanderova@umb.sk bezodkladne po zistení vyššie uvedených skutočností.


BAKALÁRSKA ŠTÁTNA SKÚŠKA

CESTOVNÝ RUCH - 23. 08. 2021

EKONOMIKA A MANAŽMENT PODNIKU a EKONOMIKA A MANAŽMENT PODNIKU v anglickom jazyku - 26. a 27. 08. 2021

MANAŽMENT - 17. 08. 2021

FINANCIE, BANKOVNÍCTVO A INVESTOVANIE - 17. 08. 2021

TERITORIÁLNY MANAŽMENT - 24. 08. 2021

VEREJNÁ EKONOMIKA A MANAŽMENT - 17. 08. 2021

 

INŽINIERSKA ŠTÁTNA SKÚŠKA

EKONOMIKA A RIADENIE CESTOVNÉHO RUCHU - 25. 08. 2021

EMMSP, MMB, MMP - 26. a 27. 08. 2021

FINANCIE, BANKOVNÍCTVO A INVESTOVANIE - 18. 08. 2021

EKONOMIKA VEREJNÉHO SEKTORA - 17. 08. 2021

TERITORIÁLNE ŠTÚDIÁ - 25. 08. 2021

TERITORIÁLNE ŠTÚDIÁ - SZŠP - 26. 08. 2021

PODNIKOVÉ MANAŽÉRSKE SYSTÉMY - 17. 08. 2021


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 10. 8. 2021 | Aktualizoval: Horvátová Lucia