Zaradenie na bakalársku štátnu skúšku - JÚN 2021

Zaradenie študentov na bakalárske štátne skúšky v mesiaci JÚN 2021 je zverejnené v priložených súboroch (nižšie), v AiS2 ako aj na interntových stránkach jednotlivých smerových katedier.

Bakalárske štátne skúšky sa realizujú prezenčnou metódou (s fyzickou účasťou študenta na fakulte).


POKYNY pre študentov

  • študent je povinný  dostaviť sa  pol hodinu pred konaním obhajoby,
  • študent sa pri vstupe do budovy preukáže na vrátnici ISIC kartou (v prípade externých študentov sa akceptuje karta EXTERNISTA) a následne sa zapíše do knihy návštev,
  • pri vstupe do budovy musí mať prekryté horné dýchacie cesty, rukavice a vlastné pero,
  • pred vstupom do budovy si musí dezinfikovať ruky,
  • bezprostredne po ukončení obhajoby študent opustí budovu.

V prípade, že študent má príznaky infekčného ochorenia, alebo má nariadenú karanténu, alebo iné závažné dôvody, ktoré mu neumožňujú vykonať BŠS prezenčne, je povinný o tejto skutočnosti informovať prodekanku pre pedagogickú činnosť mailom na maria.kanderova@umb.sk bezodkladne po zistení vyššie uvedených skutočností.


CESTOVNÝ RUCH

EKONOMIKA A MANAŽMENT PODNIKU a EKONOMIKA A MANAŽMENT PODNIKU v anglickom jazyku

MANAŽMENT

FINANCIE, BANKOVNÍCTVO A INVESTOVANIE

TERITORIÁLNY MANAŽMENT

VEREJNÁ EKONOMIKA A MANAŽMENT

 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 14. 6. 2021 | Aktualizoval: Horvátová Lucia