Úvod > Veda a výskum > Scientia Iuventa - si.umb.sk >

Scientia Iuventa 2017

Centrum rozvoja doktorandov
v spolupráci s Ekonomickou fakultou Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici a občianskym združením Ekonómia
organizovalo

 

12. ročník medzinárodnej konferencie
doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov
Scientia Iuventa 2017Konferencia sa konala 20. apríla 2017 (štvrtok) na pôde Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Bola určená doktorandom a mladým vedeckým pracovníkom v štyroch sekciách – ekonomika a manažment podniku; verejná ekonomika a politika; cestovný ruch; financie. Výstupom z konferencie bol recenzovaný zborník vedeckých prác s prideleným ISBN.

Konferenciu otvoril vedúci Centra rozvoja doktorandov Ing. Martin Kiaba. Svoj príhovor mal dekan Ekonomickej fakulty doc. Ing. Peter Krištofík, Ph.D. a odborný garant konferencie doc. Ing. Vladimír Úradníček, Ph.D. Nasledovali vystúpenia v pláne od dvoch pozvaných hostí. Prvým bol Martin Pechovský za mesto Banská Bystrica, so svojou prednáškou na tému Podpora podnikania mladých. Druhým vystupujúcim bol Ing. Róbert Chovanculiak, PhD., ktorý pôsobí ako analytik v Inštitúte ekonomických a sociálnych analýz (INESS) a vystúpil s prednáškou na tému Zlyhania trhu a nové technológie.

Následne prebiehalo rokovanie v jednotlivých sekciách. Odborná komisia v každej sekcii pozostávala z predstaviteľa akademickej obce, manažéra s niekoľkoročnou praxou a externého doktoranda, ktorý pôsobí v praxi. Zloženie komisií bolo nasledovné:


Cestovný ruch

 • prof. Ing. Marian Gúčik, PhD.
 • Ing. Lucia Hrubalová, PhD.
 • Ing. Barbara Ištok

Ekonomika a manažment podniku

 • doc. Ing. Janka Táborecká-Petrovičová, PhD.
 • Ing. Monika Ondrejková
 • Ing. Andrea Ondrušová

Financie

 • doc. Ing. Peter Pisár, PhD.
 • Ing. Karol Sedliak
 • Ing. Stanislav Cút, PhD.

Verejná ekonomika a politika

 • doc. Ing. Radoslav Kožiak, PhD.
 • Ing. Róbert Chovanculiak, PhD.
 • Ing. Janka Šúrová


V jednotlivých sekciách boli ocenené najlepšie prezentované príspevky. V sekcii Cestovný ruch boli ocenené všetky práce autorov: Mag. (FH) Radúz Dula, Ing. Diana Kvasnová, Ing. Matúš Marciš a spoločný príspevok, ktorý mali Ing. Jana Sokolová a Ing. Katarína Šulajová. V sekcii Ekonomika a manažment podniku prvé miesto obsadila  Ing. Diana Hamáry Gurová, druhé miesto spoločne obsadili príspevky, ktoré prezentovali Ing. Viera Ďuríková a Ing. Ivana Rybovičová a tretie miesto obsadila Ing. Vladimíra Štefancová. V sekcii Financie obsadil prvé miesto spoločný príspevok spoluautorov Mgr. Veronika Timková, Mgr. Martina Košíková a Mgr. Tomáš Valentiny, na druhom mieste sa umiestnil Ing. Kamil Sčerba a na treťom mieste Ing. Michaela Novotná. V Sekcii Verejná ekonomika a politika sa umiestnili na prvom mieste Ing. Milan Škorupa, na druhom mieste skončil prísspevok spoluautorov Ing. Maroš Malíček, Bc. Daniela Danková a Ing. Michal Mešťan a na treťom mieste sa umiestnila Ing. Erika Stracová.

Konferencie sa aktívne alebo pasívne zúčastnilo 63 účastníkov, ktorí spolu publikovali 47 príspevkov. Z tohto počtu bolo 31 autorov z domácej Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela a 32 autorov z iných univerzít v rámci Slovenska a zahraničia


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 19. 7. 2017 | Aktualizoval: Petra Cisková