Riešené projekty


Domáce výskumné projekty

Výskum faktorov úspešnosti inovatívnych malých a stredných podnikov v Slovenskej republike, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2017
Procesné manažérstvo kvality a meranie výkonnosti procesov., grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2016
Spotrebiteľské správanie pri nákupe tovarov dennej spotreby s dôrazom na rozdielne zloženie tovarov ponúkaných na trhoch vybraných krajín EÚ, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2020

Za obsah zodpovedá: Vedúci IMS | Aktualizoval: Administrátor