2017 Konferencia ETAP

Rok 2017 vyhlásila Organizácia spojených národov za Medzinárodný rok trvalo udržateľného  cestovného ruchu pre rozvoj. Aj v tomto duchu sa niesla sekcia cestovného ruchu na konferencii ETAP (3. - 4. októbra 2017) pod odborným vedením prof. Ing. Jany Kučerovej, PhD. Tematické okruhy boli zamerané na udržateľný a konkurencieschopný cestovný ruch, dobrovoľnícky cestovný ruch a manažment a spravovanie cieľových miest cestovného ruchu.

Hlavným prednášajúcim sekcie bol profesor Terry Stevens (Swansea University, Veľká Británia) s príspevkom na tému “Innovations and creativity: The essential ingredients for competitive advantage in successful destination management“. Výsledky výskumu prezentoval aj Dr. Bartolome Deya Tortella (University of Balearic Islands, Španielsko) s príspevkom „Water and tourism: The case of Balearic Islands“. Príklady zo slovenskej praxe v manažmente cieľových miest  uviedli zástupcovia organizácií cestovného ruchu na Slovensku -  Ing. Jiří Pěč, PhD. (Asociácia organizácií cestovného ruchu Slovenska), JUDr. Lenka Vargová Jurková (Košice region turizmus) a Ing. Daniela Chrančoková, PhD.  (Bratislava Tourist Board).

Sekcie sa zúčastnilo viac ako 60 poslucháčov z vysokoškolského prostredia a praxe, vrátane  zástupcov organizácií cestovného ruchu Slovenska, Ministerstva dopravy a výstavby SR, mesta Banská Bystrica a ďalších partnerských inštitúcií. Prezentované výsledky a príklady praxe priniesli účastníkom nové poznatky, ako aj podnety pre riešenie výskumnej priority Katedry cestovného ruchu a spoločného stravovania na EF UMB „Udržateľný, zodpovedný a kvalitný cestovný ruch na úrovni organizácií a cieľových miest“. 

etap2017_proceedings_final.pdf (3. 9. 2018 9:41:35)
ETAP-List of participants.pdf (28. 9. 2017 21:49:59)
mapa konferencia.jpg (28. 9. 2017 14:24:31)
ETAP SEKCIA CR.pdf (27. 9. 2017 15:10:07)


Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Aktualizoval: Gajdošík Tomáš