Medzinárodná spolupráca KKMIS

K dynamickému rozvoju aktívnej medzinárodnej spolupráce členov katedry kvantitatívnych metód a informačných systémov v ostatných rokoch prispelo najmä organizovanie medzinárodnej vedeckej konferencie Aplikácie matematiky a štatistiky v ekonómii a účasť viacerých členov katedry v projekte Mobility – podpora vedy, výskumu a vzdelávania na UMB, spolufinancovaného Európskym sociálnym fondom, ktorý bol realizovaný v rokoch 2013 – 2015.

a)  Konferencia Aplikácie matematiky a štatistiky v ekonómii

Z iniciatívy vtedajšieho vedúceho katedry docenta Miroslava Abraháma sa v roku 1998 v Liptovskom Trnovci uskutočnil vedecký seminár zameraný na aplikácie matematiky a štatistiky v ekonomickej teórii. Seminára sa zúčastnili okrem pracovníkov katedry tiež profesori Ilja Novák, Richard Hindls a Stanislava Hronová z VŠE v Prahe a profesorka Katarína Cechlárová z UPJŠ v Košiciach. Keďže seminár bol úspešný, jeho účastníci si želali v ňom pokračovať. V nasledujúcom roku prišli na seminár okrem účastníkov z Prahy a Košíc aj zástupcovia Katedry štatistiky Ekonomickej univerzity vo Vroclave pod vedením profesora Walentyho Ostasiewicza. Po dohovore s kolegami z Prahy a Vroclavu bolo rozhodnuté každoročne uskutočňovať toto podujatie, dať mu charakter medzinárodnej vedeckej konferencie s názvom Aplikácie matematiky a štatistiky v ekonómii - AMSE a organizovať ho striedavo  na Slovensku, v Českej republike a v Poľsku. Po skromných začiatkoch sa konferencia postupne skvalitňovala v hodnote prednesených príspevkov a zvyšoval sa aj počet jej účastníkov, ktorí prezentujú svoje vedecké výsledky a majú možnosť konzultácií s ďalšími odborníkmi. Účasť na konferencii motivuje pracovníkov katedry k vedeckej práci a má pozitívny vplyv na jej úroveň. Umožňuje im taktiež aktívne spolupracovať s kolegami z VŠE v Prahe a z Ekonomickej univerzity vo Vroclave. Kontakty medzi účastníkmi konferencie prispievajú k intenzívnejšej spolupráci v pedagogickej aj vedeckej oblasti. Uskutočňujú sa vzájomné výmenné pobyty učiteľov a  dochádza k intenzívnejšej výmene odborných poznatkov. Organizátori konferencie sa usilujú vyberať pre miesta konferencie atraktívne prostredie, čo umožňuje účastníkom spoznávať súčasne aj zaujímavé miesta v našich troch krajinách. V roku 2017 sa jubilejný 20. ročník konferencie AMSE uskutočnil v malebnom horskom mestečku Szklarska Poręba na poľskej strane Krkonôš. K podstatnému skvalitneniu konferencie a jej výstupov prispelo aj zvyšovanie náročnosti recenzného konania. Vďaka tomu od roku 2014 spoločnosť Thomson Reuters eviduje zborníky konferencie AMSE v Conference Proceedings Citation Index a ich články sú citované v databáze WoS. Viac informácií o konferencii nájdete na stránkach konferencie.

b)  Projekt Mobility

V rokoch 2013 – 2015 bol realizovaný projekt Mobility – podpora vedy, výskumu a vzdelávania na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorý bol spolufinancovaný Európskym sociálnym fondom. Súčasťou projektu bola tiež Aktivita 1.7 Transfer know-how vo vedeckovýskumnej činnosti a vo výučbe v ekonómii pod vedením profesora Rudolfa Zimku a v spolupráci s profesorom Mikulášom Luptáčikom z Ekonomickej univerzity vo Viedni. Do aktivity bolo zapojených 15 pracovníkov katedry kvantitatívnych metód a informačných systémov, katedry ekonómie a katedry financií a účtovníctva. Projekt umožnil okrem aktívnej účasti na kvalitných vedeckých konferenciách v zahraničí tiež trojtýždňové vedecké stáže 6 vysokoškolských učiteľov EF UMB na špičkových zahraničných univerzitách. V rámci tejto aktivity sme mali možnosť pozývať na našu fakultu významných profesorov zo zahraničných univerzít a vedeckých ústavov na týždenné prednáškové pobyty. Túto možnosť sme využili najmä na podporu vedeckej činnosti v oblastiach merania efektívnosti použitím DEA modelov a dynamického modelovania ekonomických procesov. Na viacnásobných prednáškových pobytoch boli na katedre profesori Mikuláš Luptáčik (Vienna University of Economics and Business), Emmanuel Thanassoulis (Aston University, Birmingham) a Gustav Feichtinger (University of Technology, Vienna). Podujatia uskutočnené v rámci projektu mali blahodarný vplyv na zintenzívnenie vedeckej činnosti na katedre a na rozvoj medzinárodnej spolupráce.  Za trojročné obdobie trvania projektu Mobility bolo opublikovaných 39 vedeckých článkov, z toho 5 v karentovaných časopisoch. Spolupráca s profesormi Luptáčikom, Thanassoulisom a Feichtingerom naďalej pokračuje a vytvorila predpoklady pre aktívnu spoluprácu aj s ďalšími špičkovými vedcami vo svete.

c)  Medzinárodná spolupráca členov katedry v pedagogickej a výskumnej oblasti

Doc. RNDr. Jana Špirková, PhD. spolupracuje v oblasti agregačných funkcií s profesorom H. Bustincem a jeho výskumnou skupinou z Public University of Navarre v Španielsku, s profesorom G. Beliakovom z Deakin University v Melbourne v Austrálii a s profesorom R. A. Marques-Perreirom z University of Trento v Taliansku, s profesorom Jacekom Chudziakom a jeho kolegami z University of Rzeszow v Poľsku. Výsledkom doterajšej spolupráce sú štyri publikované vedecké články.

RNDr. Pavol Kráľ, PhD. vedecky spolupracuje alebo spolupracoval v oblasti teórie fuzzy množín a modelovania neurčitosti s profesorkou S. Montes z University of Oviedo v Španielsku, profesorkou A. Tepavcević a profesorom B. Šešeljom z University of Novi Sad v Srbsku, docentkou D. Hliněnou z Vysokého učení technického v Brne a s Dr. G. Deschrijverom z Ghent University v Belgicku. Absolvoval niekoľko krátkodobých výskumných pobytov na University of Oviedo a University of Novi Sad a so zahraničnými spolupracovníkmi publikoval viaceré karentované články registrované v databázach WoS a Scopus.  

Mgr. Mária Stachová, PhD. spolupracuje s L. Sobíškom z VŠE v Prahe v oblasti aplikovanej viacrozmernej štatistiky, predikčných modelov a rôznych prístupov k zhlukovaniu prevažne (mikro)panelových dát. V rámci ich spolupráce boli publikované viaceré články citované v databáze WoS. 

Prof. RNDr. Rudolf Zimka, CSc. spolupracuje s profesorom T. Asadom z Chuo University v Tokiu v oblasti dynamického modelovania ekonomických procesov. Skúma najmä problematiku modelovania finančných kríz. Z tejto spolupráce už vzišli dva publikované vedecké články.

Ing. Peter Laco, PhD. sa od roku 2010 pravidelne zúčastňuje International Week, ktorý každoročne organizuje vysoká škola EDUTUS College v Budapešti. Tejto akcie sa zúčastňujú aj ďalší učitelia  a študenti Ekonomickej fakulty UMB. Obdobne učitelia z EDUTUS College prichádzajú na medzinárodnú vedeckú konferenciu AMSE a študenti na Študentskú vedeckú aktivitu organizovanú EF UMB. Spolupráca medzi učiteľmi obidvoch inštitúcií prináša okrem nadväzovania osobných a pracovných kontaktov aj výsledky vo vedeckej oblasti, ktoré boli publikované v odborných časopisoch. Viac o tejto spolupráci je možné si prečítať na webovej stránke katedry pod názvom EDUTUS College Budapešť.

Ing. Jolana Gubalová, PhD. spolupracuje už od roku 2009 s profesorom S. Bobekom a docentkou S. Zabukovšekovou z University of Maribor v Slovinsku najmä v oblasti výučby a výskumu  ERP systémov MS Dynamics NAV a SAP. Na základe pozvania od kolegov z partnerskej univerzity absolvuje v apríli 2018 dvojtýždňový prednáškový pobyt, počas ktorého bude študentov oboznamovať s najnovšími trendmi vo výučbe MS Dynamics NAV.

Zoznam významných článkov vytvorených v rámci medzinárodnej spolupráce pracovníkmi katedry
  1. ŠPIRKOVÁ, J., BELIAKOV, G., BUSTINCE, H.: Directional and Ordered Directional Monotonicity of Mixture Functions. In: International Summer School of Aggregation Operators – AGOP 2017.
  2. ASADA, T., DEMETRIAN, M., ZIMKA, R.: On Dynamics in a Keynesian Model of Monetary  Stabilization Policy with Debt Effect, 2017 (on line; in press).
  3. BELIAKOV, G. ŠPIRKOVÁ, J.: Weak monotonicity of Lehmer and Gini means. Fuzzy Sets and Systems, 2016.
  4. SOBÍŠEK, L., STACHOVÁ, M.: Use of panel data analysis for V4 households poverty risk prediction. In: ECDA 201 Springer, 2016.
  5. ASADA, T., DEMETRIAN, M., ZIMKA, R.: The stability of Normal Equilibrium Point and the Existence of Limit Cycles in a Simple Keynesian Macrodynamic Model of Monetary Policy. In: Essays in Economic Dynamics: Theory, Simultation Analysis, and Methodological Study. Springer-Verlag, 2016.
  6. HLINĚNÁ, D., KALINA, M., KRÁĽ, P.: A class of implications related to Yager's f-implications. Information sciences.  ISSN 0020-0255, 2014, vol. 260, p. 171-184.
  7. DESCHRIJVER, G., KRÁĽ, P.: On the representation of cardinalities of interval-valued fuzzy sets: The valuation property. Fuzzy sets and systems. ISSN 0165-0114, 2013, vol. 211, p. 99-119.
  8. HLINĚNÁ, D., KALINA, M., KRÁĽ, P.: Choquet integral with respect to Łukasiewicz filters, and its modifications. Information Sciences, ISSN 0020-0255, 2009, vol. 179, iss. 17, p. 2912-2922.
  9. DESCHRIJVER, G., KRÁĽ, P.: On the cardinalities of the interval-valued  fuzzy sets. Fuzzy sets and systems, ISSN 0165-0114, 2007, vol. 158, iss, 15, p. 1728-1750.

Za obsah zodpovedá: Vedúci KKMaIS | Aktualizoval: Administrátor