Úvod > Uchádzač >

Bakalárske štúdium

Grémium dekana Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici na svojom zasadnutí dňa 22. 3. 2021 schválilo:

  1. PREDĹŽENIE termínu podávania prihlášok na bakalárske a inžinierske študijné programy do 30. apríla 2021 s výnimkou inžinierskych študijných programov Teritoriálne štúdiá, Marketingový manažment podniku v slovenskom jazyku, Marketingový manažment podniku v anglickom jazyku. Uvedené tri študijné programy nebudú otvorené z dôvodu implementácie pravidiel Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo.
     
  2. ZRUŠENIE prijímacích skúšok v ponúkaných bakalárskych a inžinierskych študijných programoch – všetci uchádzači o denné a externé bakalárske a inžinierske štúdium budú na štúdium prijatí bez vykonania prijímacej skúšky.

 

Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici zverejňuje:

UPRAVENÉ Možnosti a podmienky prijatia na štúdium a plánované počty prijatých uchádzačov na akademický rok 2021/2022

MODIFIED Options and the conditions of admission to study and the planned number of applicants for the academic year 2021/2022


bližšie informácie v podstránkach vľavo

 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 23. 3. 2021 | Aktualizoval: Horvátová Lucia