Vzdelávanie pre prax

Pracovníci KKMaIS, ktorí sa odborne venujú Informačným systémom (IS), dlhodobo zameriavajú svoje vzdelávacie a výskumné aktivity na praktické využitie IS ekonomickými odborníkmi. Vo výučbe sa snažia uplatňovať koncept vzdelávania typu T-shaped. Koncepcia zručností osôb v tvare písmena T (T-shaped skills)  je metaforou, ktorá sa používa napr. pri prijímaní do zamestnania. Zvislá lišta na T predstavuje hĺbku súvisiacich zručností a odborných znalostí v jednej oblasti, zatiaľ čo vodorovnou lištou je schopnosť spolupráce medzi rôznymi disciplínami s odborníkmi v iných odboroch - teda uplatnenie získaných vedomostí aj v iných oblastiach, na ktoré ich štúdium nebolo primárne zamerané. Našimi absolventmi sú ekonómovia, schopní:

  • použiť rôzne nástroje informačných systémov (IS) implementovaných v podniku,
  • identifikovať bezpečnostné riziká podnikových IS a ich ekonomické dôsledky pre podnikanie,
  • aplikovať moderné nástroje riadenia s využitím nových technológií,
  • posúdiť efektívnosť implementácie rôznych druhov informačných systémov v podniku,
  • hodnotiť kľúčové ukazovatele podniku na základe aktuálnych údajov a informácií s využitím vhodných analytických nástrojov,
  • vytvoriť podmienky pre podporu rozhodovania pre rôzne úrovne manažmentu.

Naše vzdelávacie aktivity dlhodobo zameriavame na potreby praxe. V bakalárskom štúdiu je to kvalitné zvládnutie nástrojov osobnej informatiky (napr. nástroje MS Office), pochopenie princípov práce s údajmi najmä v relačných databázach až po základy práce s vybranými, vo svete používanými IS organizácií (typu SAP, MS Dynamics NAV). V inžinierskom štúdiu pokračuje vzdelávanie prehĺbením vedomostí a zručností pri využívaní štandardnej funkcionality IS organizácií, analytické využívanie IS a podnikových databáz aj nad rámec funkcionality štandardného IS napr. využívaním nástrojov Business Intelligence a dataminingu, alebo špecializovaných nástrojov typu SPSS. Máme simulačné nástroje na to, aby študenti mohli formou simulačných hier nad reálnymi údajmi napr. z databáz FinStat skúmať vplyv rôznych ekonomických ukazovateľov na ekonomiku podniku. Väčšinu bakalárskych a diplomových prác riešia naši študenti v podnikoch.

Tento systém vzdelávania vytvoril pre našich absolventov dobré východiskové pozície pre uplatnenie sa nielen v obvyklých ekonomických pozíciách, ale aj v roliach business analytika, konzultanta či testovača ekonomicky orientovaných IS a to buď na strane dodávateľa, alebo na strane používateľa.

UMB patrí medzi univerzity, kde sa IS z produkcie spoločnosti SAP vyučujú v rámci Slovenska najdlhšie a bez prerušenia (na UMB od roku 1998). Spoločnosť SAP oceňuje naše úsilie aj tak, že za výhodných podmienok vybraných študentov podporuje v tom, aby získali certifikáty na zvolené moduly IS spoločnosti SAP. Ich uplatnenie je celosvetové.

Aj vo výskume sa orientujeme na prax. Napr. na objednávku praxe sme skúmali oblasť podpory rozhodovania v malých a stredných podnikoch, alebo outsourcing IS. Objednávateľom výskumu bola spoločnosť ŽP Informatika, ktorá postupne a kompletne financovala štipendiá dvoch interných doktorandov skúmajúcich tieto témy.  V rámci Microsoft Innovation Centra sme pripravili vzdelávanie v oblasti Business Intelligence na báze produktov spoločnosti Microsoft. Robili sme tiež výskum na objednávku spoločnosti Softip a samozrejme, naši pracovníci sú zapojení do výskumných projektov, zvyčajne realizovaných na univerzitách (KEGA, VEGA, APVV), vrátane medzinárodných projektov.


Za obsah zodpovedá: Vedúci KKMaIS | Aktualizoval: Administrátor