Získaj „Certifikát SAP“ už počas štúdia

Ekonomická fakulta UMB v spolupráci so SAP Slovensko a odborníkmi z praxe ponúka svojim študentom možnosť získať Univerzitný SAP certifikát už počas štúdia a zvýšiť tak ich šance na trhu práce doma aj v zahraničí. Spolupráca zainteresovaných inštitúcií pri vzdelávaní špecialistov na prácu s ekonomickým systémom SAP bola oficiálne spečatená podpisom Memoranda o spolupráci.

Získanie Univerzitného SAP certifikátu je podmienené úspešným absolvovaním nasledujúcich dvoch výberových predmetov, ktoré sa vyučujú v druhom stupni štúdia:

Úvod do ekonomického systému SAP (1. rok ING štúdia, zimný semester)
Obsahom predmetu je všeobecná báza vedomostí potrebná pre pochopenie fungovanie ekonomických informačných systémov: kategorizácia podnikov a vizualizácia ich organizačných štruktúr podľa požiadaviek ekonomického IS (ekIS), ekonomické procesy, ich kategorizácia a vizualizácia. Vysvetliť základné, doplnkové a špecifické funkcionality ekIS, pokrytie procesných oblastí funkcionalitami ekIS. Oboznámenie s nastavením systému SAP SDU (Slovak Demo University), systém landscape SOFIA. Základné ovládanie a administrácia používateľa, práca s kmeňovými záznamami.

Spracovanie ekonomických procesov v systéme SAP (1. rok ING štúdia, letný semester)
Prakticky sa demonštruje spracovanie procesov z hlavných podnikových oblastí, ako účtovníctvo, financie – rozpočet, controlling, majetok, logistika, personalistika, mzdy na ostrom systéme SAP inštalovanom v cvičnej firme SDU (Slovak Demo University). Vybrané témy budú odprezentované SAP konzultantmi z praxe.

Po získaní Univerzitného SAP certifikátu má študent možnosť uchádzať sa o SAP Globálny certifikát za zvýhodnených podmienok. Globálny certifikát platí celosvetovo a je „garanciou“ pracovného miesta ihneď po ukončení vysokoškolského štúdia.


Za obsah zodpovedá: Vedúci KKMaIS | Aktualizoval: Administrátor