2017 JOSZEF

Stretnutie absolventov JOSZEF sa konalo pri príležitosti osláv 40. výročia vzniku Ekonomickej fakulty, dňa 7. októbra 2017.

JOSZEF (skratka pre Junge mittel- und Osteuropäische Studierende als Zukünftige Erfolgreiche Führungskräfte) – medzičasom však už zaniknutý program na podporu študentov strednej a východnej Európy ako budúcich úspešných manažérov, zabezpečovala Ekonomická univerzita vo Viedni (Wirtschaftsuniversität Wien) a ponúkala ich viacerým vysokým školám ekonomického zamerania v strednej a východnej Európe. Tohto programu sa počas jeho existencie zúčastnilo 16 študentov našej fakulty. Dvojsemestrové teoretické štúdium na Ekonomickej univerzite vo Viedni študenti ukončili praxou vo firmách pôsobiacich v Rakúsku. Spomenieme aspoň niektoré – Henkel CEE, Porsche Holding alebo UNIQUA International. Viacerí študenti dodnes pracujú v podnikoch, v ktorých vykonávali prax.

So zreteľom na veľmi pozitívnu odozvu prvého stretnutia Alumni – absolventov programu JOSZEF v roku 2014, podujala sa Katedra odbornej jazykovej komunikácie zorganizovať po troch rokoch jeho druhý ročník. Hlavnými témami rozhovorov bola úloha cudzieho jazyka, predovšetkým nemčiny, vo vzdelávaní budúcich manažérov, bonusy študijného pobytu v zahraničí, alebo rozdiely vo vzdelávaní na zahraničných vysokých školách a na Slovensku.


Za obsah zodpovedá: Vedúci KOJK | Aktualizoval: Strnádová Petra