Úvod > Uchádzač >

Doktorandské štúdium

Doktorandské štúdium na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela pripraví študenta na akademickú kariéru alebo výskumnú pozíciu v organizácii s ekonomickým zameraním.

Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici má p r i z n a n é  p r á v a  udeľovať akademický titul doktor/philosophiae doctor absolventom 3. stupňa štúdia študijného odboru Ekonómia a manažment v týchto študijných programoch:

cestovný ruch

ekonomika a manažment podniku

financie

verejná ekonomika a politika
 

7 KROKOV K DOKTORANDSKÉMU ŠTÚDIU

Kontaktovať môžete: 
PhDr. Ingrid Balážová, referát pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium
tel.: 048/446 21 41
e-mail: ingrid.balazova@umb.sk

prof. Ing. Emília Zimková, PhD., prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť
tel.: 048/446 21 40
e-mail: emilia.zimkova@umb.sk

 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 3. 6. 2021 | Aktualizoval: Balážová Ingrid