Úvod > Pracoviská > Katedra ekonómie >

Skúmanie neplatenej práce na Slovensku

Má zmysel hľadať nové vedecké inšpirácie ...

Študijné pobyty v zahraničí prinášajú mnohé inšpirácie a nápady. Jeden z nich Ing. M. Považanová, PhD. priniesla zo USA. Týkal sa skúmania fenoménu, ktorému dovtedy na Slovensku nikto nevenoval systematickú pozornosť. Išlo o neplatenú prácu, teda všetko to, čo robíme v domácnostiach bez nároku na finančnú odmenu.

Keď sa v roku 2010 dal dohromady interdisciplinárny medzikatedrový tím pracovníkov EF UMB, nikto netušil, čo všetko sa dá o neplatenej práci zistiť, čo realizované výskumy odhalia a koľko poznania prinesú.

Tri na seba nadväzujúce kontinuálne grantové schémy VEGA realizované od roku 2011 a pokračujúce do roku 2020 ukázali, že niekedy aj tie najsamozrejmejšie témy majú nesmierny vedecko-výskumný potenciál (medzi základné kategórie neplatenej práce totiž zaraďujeme domáce práce, starostlivosť o deti a seniorov, práce v záhrade či rekonštrukcie obydlí).  Zároveň takýto originálny výskum prináša nové skúsenosti v oblasti nastavenia metodiky výskumu, prípravy náročného primárneho opytovania sa respondentov a realizácie samotného zberu dát. K úspechu celého výskumného projektu v nemalej miere prispeli aj samotní študenti v úlohe zaškolených anketárov, ktorí reálne oslovovali ročne v priemere cez 4 000 respondentov a 1 000 domácností po celom Slovensku tak, aby výskumná vzorka spĺňala prísne kritériá reprezentatívnosti a aby výsledky výskumu mohli byť zovšeobecnené. 

Vďaka vysokému nasadeniu, elánu a tímovému duchu riešiteľov sa podarilo získané výsledky spracovať, interpretovať a prezentovať na domácich a zahraničných vedeckých fórach, publikovať v renomovaných domácich a zahraničných časopisoch a dosiahnuť najvyššiu vedeckú publikačnú úroveň v podobe karentového výstupu a vydania samostatnej monotematickej monografie „Neplatená práca na Slovensku“.

Skutočnosť, že „veda môže baviť“ sa odrazila v tom, že osvedčený autorský kolektív výskumníkov, doplnený o nových odborníkov,  pokračuje v skúmaní širších súvislostí neplatenej práce ďalej v rámci aktuálneho tretieho projektu VEGA. V ňom sústreďuje pozornosť na problematiku rozhodovania slovenských domácností o alokácii času na vykonávanie platenej a neplatenej práce.

Už teraz sa tím riešiteľov teší na nové zistenia a hlbšie poznanie aktivít a procesov, ktoré sa dejú v domácnostiach každého z nás.

Doposiaľ jeden z najväčších úspechov, ktorý môže veda získať je ocenenie za  výskum, a práve prevzatie ocenenia v podobe medaily v Septembri v  roku 2017 od rektora UMB doc. Ing. Vladimíra Hiadlovského, PhD.  získala vedúca všetkých troch kontinuálne riešených projektov VEGA prof. Ing. Mária, Uramová, PhD. Bez jej neutíchajúcej snahy a úsilia posúvať vedu a poznanie v oblasti neplatenej práce, ktorá má množstvo dimenzií, by nebola práca projektového tímu tak úspešná, ako doma tak aj v zahraničí.


Za obsah zodpovedá: Vedúci KE | Aktualizoval: Lacová Žaneta