Úvod > Pracoviská > Katedra ekonómie >

Odborno-vedecký seminár SOeVA

Cieľom seminárov Katedry ekonómie s názvom SOeVA je vytvoriť pravidelný priestor pre vedeckú, príp. odbornú diskusiu o aktuálnom výskume v oblasti ekonómie s dôrazom na jej interdisciplinárny charakter. Seminár sa príležitostne venuje aj otázkam spojeným s výučbou ekonomickej teórie súčasnej generácii študentov (tzv. Pedagogická SOeVA). Nižšie je zoznam pripravovaných, ako aj doposiaľ uskutočnených seminárov SOeVA, ktoré svojim charakterom prispievajú nielen k skvalitňovaniu publikačnej, ale aj pedagogickej činnosti na EF UMB. Ak nie je uvedené inak, semináre sa konajú v Seminárnej miestnosti Katedry ekonómie č. 313 na 3. poschodí (v podkroví) v hlavnej budove EF UMB.

 

Pripravované semináre 

 

Uskutočnené semináre

Termín: 22.6.2021 o 12:30 hod. 

Téma prednášky: Skúsenosti z online výučby a dištančného vzdelávania v oblasti ekonomickej teórie z EF VŠB - Technickej univerzity v Ostrave

Prednášajúca: Ing. Hana Janáčková, Ph.D., Vysoká škola banská - Technická univerzita v Ostrave

 

Termín: 31.5.2021 o 9,00 hod. (online verzia eSOeVA)

Téma prednášky: Internacionalizácia vysokých škôl z pohľadu efektov spoločných študijných programov

Prednášajúca: Ing. Natália Matviaková, študentská vedecká pomocná sila na Katedre ekonómie EF UMB 

 

Termín: 26.4.2021 o 9,00 hod. (online verzia eSOeVA)

Téma prednášky: Digitálna nerovnosť na Slovensku

Anotácia prednášky: V prezentácii čiastkových výstupov projektu VEGA 1/0668/20 EF UMB | Digitálna nerovnosť a digitálna exklúzia ako výzva pre riadenie ľudských zdrojov v podniku vysvetlíme pojmy digitálna nerovnosť, digitálna exklúzia a digitálna bariéra a objasníme okolnosti ich vzniku a vývoja. Opíšeme súčasný stav digitálnej exklúzie na Slovensku na základe analýzy mikrodát Community Statistics on Information Society (Eurostat). Zameriame sa na dve domény digitálnej exklúzie – na spoločenské rozdiely v prístupe k informačno-komunikačným technológiám a rozdiely v digitálnych zručnostiach. Naznačíme najdôležitejšie výzvy v tejto oblasti a možnosti ich riešenia. 

Prednášajúce: Ing. Anna Vallušová, PhD., Ing. Ivana Kuráková, PhD.

 

Termín: 29.3.2021 o 9,00 hod. (online verzia eSOeVA)

Téma/Anotácia prednášky: Integrované centrá sociálnych služieb pre seniorov - inovatívny prístup k poskytovaniu dlhodobej starostlivosti na Slovensku

Prednášajúci: PhDr. Andrea Seberíni, Ph.D. v spolupráci s ostatnými riešiteľmi projektu "Community-based social service centers as a tool of multilevel partnership for providing long-term care in Slovakia" (EF UMB | Community-based social service centers as a tool of multilevel partnership for providing long-term care in Slovakia)

 

Termín: 1.3.2021 o 9,00 hod. (online verzia eSOeVA), seminár organizovaný v spolupráci s Katedrou financií a účtovníctva

Téma/Anotácia prednášky: Verejné obstarávanie v slovenskom zdravotníctve 

Prednášajúci: doc. Ing. Mária Horehájová, PhD. v spolupráci s ostatnými riešiteľmi projektu APVV-17-0360 "Multidimenzionálna analýza signifikantných determinantov efektívnosti verejného obstarávania s dôrazom na aplikáciu Health Technology Assessment v procese prípravy obstarávania" (EF UMB | Multidimenzionálna analýza signifikantných determinantov efektívnosti verejného obstarávania s dôrazom na aplikáciu Health Technology Assessment v procese prípravy obstarávania)

 

Termín: 10.12.2020 o 9,00 hod. (online verzia eSOeVA)

Téma/Anotácia prednášky: Nastavenie súčasnej scientometrie oslabuje spoločenské a humanitné vedy

Prednášajúci: doc. Ing. Jana Marasová, PhD. a doc.PhDr. Jozef Horeháj, PhD.

 

Termín: 25.6.2020 o 14,00 hod. (online verzia katedrového seminára)

Téma prednášky: Neplatená práca počas koronakrízy

Prednášajúce:  Mgr. Soňa G. Lutherová, PhD., Mgr. Miroslava Hlinčíková, PhD., Mgr. Ľubica Voľanská, PhD. (Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied)

 

Termín: 17.2.2020 o 9,00 hod.

Téma/Anotácia prednášky: Sumarizácia výsledkov výskumu neplatenej práce na Slovensku a systematizácia faktorov, ktoré ju ovplyvňujú

Prednášajúci: Bc. Bianka Kupcová, študentská vedecká pomocná sila na Katedre ekonómie EF UMB 

 

Termín: 27.1.2020 o 9,00 hod.

Téma/Anotácia prednášky: Postavenie sociálnych a humanitných vied v spoločnosti: ich možnosti a limity

Prednášajúci: doc.PhDr. Jozef Horeháj, PhD.

 

Termín: 25.11.2019 o 9,00 hod.

Téma/Anotácia prednášky: Nová socio-ekonomická paradigma európskej integrácie-náčrt možných krokov.

Prednášajúci: doc.PhDr. Marián Šuplata, PhD.

 

Termín: 18.11.2019 o 9,00 hod.

Téma/Anotácia prednášky: Európska integrácia vs. globalizácia (Les défis de l´intégration européenne face a la mondialisation)

Prednášajúci: Prof. Alain Buzelay (Université Paris I Panthéon – Sorbonne)

 

Termín: 21.10.2019 o 9,00 hod.

Téma/Anotácia prednášky: Príjmová nerovnosť na Slovensku: Je iná ak zahrnieme hodnotu neplatenej práce ?

Prednášajúci: Ing. Anna Vallušová, PhD., Ing. Žaneta Lacová, PhD.  

 

Termín: 03.06.2019 o 11,00 hod.

Téma/Anotácia prednášky: Vzťah štruktúry domácnosti a vykonávanej neplatenej práce

Prednášajúci: Bc. Lenka Szaniszló , študentská pomocná vedecká sila na Katedre ekonómie

 

Termín:  09. 04. 2019 o 10,00 hod.

Téma/Anotácia prednášky: Fórenzná psychológia, krízová komunikácia a psychológia v manažmente

Prednášajúci: Mgr. Tibor A. Brečka, MBA Ústav humanitných štúdií Newton College Praha

 

Termín: 21. 03. 2019 o 14,00 hod.

Téma/Anotácia prednášky: Implementácia teórie obmedzení vo fungovaní organizácií

Prednášajúci: Ing. Čatajský – majiteľ spoločnosti Simplicity Consulting

Seminár organizovaný v spolupráci s KEMP, https://simplicityconsulting.sk/

 

Termín: 11. 03. 2019 o 9,00 hod.

Téma/Anotácia prednášky: Adaptačné ťažkosti študentov EF UMB - výsledky prieskumu (Pedagogická SOeVA)

Prednášajúci: PhDr. Marián Kika, PhD

 

Termín: 04. 02. 2019 o 9,00 hod.

Téma/Anotácia prednášky: prezentácia štúdie „Efekty liberalizácie verejných služieb - 2. časť“, realizovanej  v období marec-november 2018. Štúdia zachytáva strednodobé a dlhodobé vývojové tendencie, ktoré sa objavujú od spustenia liberalizačného procesu v Európe. Je venovaná 3 sektorom: doprava, energia a poštové služby. V medzinárodnej komparatívnej štúdii sú zastúpené: Francúzsko, Nemecko, Španielsko, Holandsko a Slovensko. Na základe spracovania 30 ročnej skúsenosti s liberalizáciou verejných služieb v Európe sú formulované návrhy pre budúcnosť Európy v tejto oblasti.

Prednášajúci: doc. Ing. Jana Marasová, PhD. 

Termín: 16. 01. 2019 o 9,00 hod.
Téma prednášky (prednáška v anglickom jazyku): Banks defy Gravity in Tax Havens (ekonometrická štúdia)
Prednášajúci:  Prof. Gunther Capelle-Blancard (University of Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Paris School of Business, Francúzsko)

Seminár organizovaný v spolupráci s KKMIS v rámci projektu "Tvorba a inovácia spoločných a cudzojazyčných študijných programov na UMB".

https://www.faculty-psbedu.paris/en/professors/gunther-capelle-blancard

Termín: 05.12.2018 o 10,30 hod.

Téma/Anotácia prednášky (prednášky v ruskom jazyku): Суслов В.И. Сибирь как макроэкономический регион глобального значения/Siberia as a macroeconomic region of global importance. Бурматова О.П. Стратегические разработки в районе нового освоения/Strategic developments in new settlement regions.

 Prednášajúci: Suslov Victor, Burmatova Olga, Suslova Olga  (Institute of Economics and Industrial Engineering, Russian Academy of Sciencce)

Seminár organizovaný v spolupráci s Katedrou verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja a s Katedrou odbornej jazykovej komunikácie.

Termín: 03.12.2018 o 9,00 hod.

Téma/Anotácia prednášky: prezentácia štúdie „Modernizácia harmonizovaného európskeho zisťovanie o využívaní času“ (Harmonised European Time Use Surveys, HETUS). Štúdia ponúka súhrnný prehľad zistení, odporúčaní a medzinárodných skúseností týkajúcich sa zisťovania subjektívneho blahobytu (wellbeing) a multitaskingu. Keďže v Slovenskej republike sa takéto zisťovanie o využívaní času doposiaľ neuskutočnilo (najbližšie je plánované v roku 2020), v štúdii sú navrhnuté možné metódy zisťovania týchto premenných v podmienkach Slovenska a zároveň sumarizované zistenia z ich pilotného kognitívneho testovania na vybranej vzorke domácností.   

Prednášajúci: doc. PhDr. Miriam Martinkovičová, PhD. 

Termín: 05. 11. 2018 o 9,00 hod.

Téma/Anotácia prednášky: prezentácia štúdie „Efekty liberalizácie verejných služieb“, realizovanej  v období marec-november 2018. Štúdia zachytáva strednodobé a dlhodobé vývojové tendencie, ktoré sa objavujú od spustenia liberalizačného procesu v Európe. Je venovaná 3 sektorom: doprava, energia a poštové služby. V medzinárodnej komparatívnej štúdii sú zastúpené: Francúzsko, Nemecko, Španielsko, Holandsko a Slovensko. Na základe spracovania 30 ročnej skúsenosti s liberalizáciou verejných služieb v Európe sú formulované návrhy pre budúcnosť Európy v tejto oblasti.

Prednášajúci: doc. Ing. Mária Horehájová, PhD. 

Termín: 26.10. 2018 o 13,00 hod. (poslucháreň 7)

Téma prednášky: Čo vieme o platenej práci v domácnosti na Slovensku?

V roku 2017 vyšla s podporou postdoktorandského grantu GAČR kniha autorky Z. Sekerákovej Búrikovej pod názvom "Panie k deťom a na upratovanie : Podoby platenej práce v domácnosti". Je to kniha inšpiratívna a originálna. Mnohé témy a problémy, ktorým sa autorka venuje vo svojej knihe majú úzke prieniky s výsledkami projektov VEGA, ktoré sa riešia na EF UMB. Zámerom odborného seminára je vzájomná výmena poznatkov o platenej a neplatenej práci, hľadanie odpovedí na aktuálne otázky sociálneho, ekonomického, etického i politického rozmeru. Ako sa javí spokojnosť jednotlivcov s deľbou práce v domácnostiach? V čom by mali pomôcť verejné inštitúcie? Aký je súčasný model rodiny/domácnosti? Otvorenou diskusiou chceme vytvoriť priestor potenciálnej spolupráci, ktorá sa otvára v netradičnej téme medzi EF UMB v Banskej Bystrici a FSS MU v Brne.

Prednášajúci: Mgr. Zuzana Sekeráková Búriková, Ph.D. (Katedra sociológie, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno)

Termín: 08.10.2018 o 9,05 hod. do 10,25 hod.

Téma prednášky (prednáška v anglickom jazyku): Overview of Hayek's non-monetary contributions (e.g., local knowledge, the wonder of the price system, spontaneous order, cultural evolution). Highlights of current applications of and other scholarly work building off of Hayek. Discussion of some work bridging Hayek with various moral and ethical frameworks.

Prednášajúci: Dr. Sarah Estelle (Hope College/Acton Institute, USA)

Seminár organizovaný v spolupráci s Katedrou financií a účtovníctva.

Termín: 30. 04. 2018 o 9,30 hod. 
Téma prednášky: Aktuálne trendy vo využívaní manažérskych systémov a ich využiteľnosť v pedagogickom procese
Prednášajúci:  Ing. Michal Ruckschloss, PhD. zo spoločnosti SGS Slovensko

Termín: 23. 04. 2018 o 9,30 hod. 
Téma prednášky: Prezentácia výskumnej činnosti na Univerzite v  Szeczine (vo francúzskom jazyku)
Prednášajúci:  Ewa Frackiewicz (University of Sceczin, Poľsko) 

Termín: 21. 03. 2018 o 10,40 hod. ( Poslucháreň č. 6, Nová budova )
Téma prednášky (prednáška v anglickom jazyku): Issues in the Methodology of Economics
Prednášajúci:  Prof. Roland Vaubel (University of Mannheim, Nemecko)

Seminár organizovaný v spolupráci s KFÚ a KKMIS v rámci projektu "Tvorba a inovácia spoločných a cudzojazyčných študijných programov na UMB".

http://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=1584

Termín: 29. 01. 2018 o 10,30 hod. ( Poslucháreň č. 220 )
Téma prednášky: Otvorené vzdelávacie zdroje na Slovensku - výhody pre vzdelávanie
Prednášajúca:  JUDr. Zuzana Adamová, PhD., Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

http://www.otvorenevzdelavanie.sk/v1/oer/

Termín: 8. 1. 2018 o 10,00 hod. ( Poslucháreň 220 )
Téma: Napĺňanie vedeckej priority Katedry ekonomie
Koordinujúci: Mária Uramová, Jozef Horeháj

Termín: 11. 12. 2017 o 9,00 hod.
Téma prednášky: Diplomacia nadnárodných spoločností v riadení ľudských zdrojov
Prednášajúca: Jana Marasová

Termín: 13. 11. 2017 o 9,00 hod.
Téma prednášky (v anglickom jazyku): Technical change and labour market polarisation
Prednášajúci: Lukasz Arendt (University of Lodz, Poľsko)

Termín: 6. 11. 2017 o 9,00 hod.
Téma prednášky: Policy leadership in the European Commission: the regulation of EU mobile roaming charges
Prednášajúci: Marian Šuplata

Termín: 12. 9. 2017 o 10,00 hod.
Téma prednášky: Globálne vzdelávanie na univerzitách
Prednášajúca: Zuzana Gallayová, Technická univerzita vo Zvolene

Termín: 8. 9. 2017 o 10,00 hod.
Téma prednášky: Inovatívne formy výučby
Prednášajúca: Anna Vallušová

Termín: 23. 2. 2017 o 09,00 hod.
Téma prednášky (vo francúzskom jazyku): Inovácie a konkurencieschopnosť podnikov, koncepcia otvorenej inovácie
Prednášajúca: Aline Lemeur (Institut supérieur de management, University of Versailles, Francúzsko)

Termín: 17. 1. 2017 o 10,30 hod.
Téma prednášky: Modelovanie a predikcia dlhu
Prednášajúci: Martin Kiaba

Termín: 8. 12 .2016 o 10,30 hod.
Téma prednášky: Determinanty špecializácie členov slovenských domácností v oblasti neplatenej práce
Prednášajúce: Anna Vallušová, Mariana Považanová

Termín: 10. 11. 2016 o 10,40 hod.
Téma prednášky: Produktívne a neproduktívne vládne výdavky v národnom hospodárstve
Prednášajúci: Ján Kollár, Barbora Mazúrová

Termín: 20. 10. 2016, 10,40 - 11,30 hod.
Téma prednášky : Synchronizácia hospodárskych cyklov a jej väzby na obchodnú integráciu
Prednášajúce : Mariana Považanová, Žaneta Lacová


Za obsah zodpovedá: Vedúci KE | Aktualizoval: Lacová Žaneta