Úvod > Študent >

Doktorandské štúdium

Doktorandské štúdium je tretím stupňom vysokoškolského vzdelania. Zameriava sa na získanie poznatkov založených na súčasnom stave vedeckého poznania a najmä na vlastnom príspevku študenta k nemu, ktorý je výsledkom vedeckého bádania a samostatnej tvorivej činnosti v oblasti ekonomickej vedy.

Cieľom doktorandského štúdia je pripraviť doktoranda na samostatnú tvorivú vedeckovýskumnú prácu získaním ucelených teoretických vedomostí a zvládnutím metodiky vedeckej práce a poskytnúť doktorandovi najvyšší stupeň vysokoškolského vzdelania.

Štúdium sa skladá zo študijnej a vedeckej časti. Podmienkou riadneho skončenia doktorandského štúdia je vykonanie dizertačnej skúšky, ktorá patrí medzi štátne skúšky. Štúdium sa končí obhajobou dizertačnej práce.

Študijná časť doktorandského štúdia sa skladá z povinných, povinne voliteľných a výberových predmetov. Predmety sa ukončujú kolokviálnou skúškou po dohode s vyučujúcim. Výučba v dennom a externom štúdiu prebieha blokovo v prvom (príp. aj druhom) roku štúdia.

Povinné predmety sa delia na fakultné (Mikroekonómia 3 a Makroekonómia 3), ktoré absolvujú všetci študenti doktorandského štúdia na fakulte, a predmety študijného programu, ktoré sú špecifické v závislosti od zvoleného študijného zamerania. Študent si po konzultácii so školiteľom vyberá aj 2 povinne voliteľné predmety a 1 výberový predmet so svojho študijného plánu, tak aby získal aspoň 60 kreditov.

Podmienkou absolvovania doktorandského štúdia je aj jeho vedecká časť, ktorá sa skladá z povinných a povinne voliteľných predmetov. Na úspešné absolvovanie vedeckej časti je potrebné získať minimálne 120 kreditov.

K povinným predmetom vedeckej časti patrí Metodológia a etika vedeckej práce 1 a Metodológia a etika vedeckej práce 2. Okrem týchto predmetov je potrebné odovzdať Písomnú prácu na dizertačnú skúšku, vypracovať Príspevok špičkovej medzinárodnej kvality a predložiť Dizertačnú prácu. Za povinné predmety získa študent 90 kreditov.

Na absolvovanie povinne voliteľných predmetov si študent vyberá z okruhov Publikačné výstupy, Aktívne zapojenie do riešenia výskumných projektov, Aktívne vystúpenie na konferenciách a Citácie a ohlasy, tak aby získal aspoň 30 kreditov.


Absolventom doktorandského štúdia fakulta udeľuje akademický titul „doktor", philosophiae doctor, v skratke "PhD".

Rozhodnutím Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR z 30. 10. 2015 boli Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici priznané práva na udeľovanie akademického titulu "doktor" (philohophiae doctor) absolventom 3. stupňa vysokoškolského štúdia v týchto študijných programoch: 

cestovný ruch,  ekonomika a manažment podniku, financie a verejná ekonomika a politika

Kontaktné osoby:

prof. Ing. Emília Zimková, PhD.
prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť
kancelária č. 039, hlavná budova EF
č. tel. 048/446 2140
e-mail: emilia.zimkova@umb.sk

 
Daniela Gavalcová
referentka pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium
kancelária č. 041, hlavná budova EF,
č. tel. 048/ 446 2141
e-mail: daniela.gavalcova@umb.sk

Študijný plán: Cestovný ruch - DrŠ (7. 1. 2017 21:28:34)
Študijný plán: Ekonomika a manažment podniku - DrŠ (7. 1. 2017 21:28:16)
Študijný plán: Financie - DrŠ (7. 1. 2017 21:27:54)
Študijný plán: Verejná ekonomika a politika - DrŠ (7. 1. 2017 21:27:31)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 17. 1. 2019 | Aktualizoval: Gavalcová Daniela