Úvod > Študent >

Doktorandské štúdium

Doktorandské štúdium je tretím stupňom vysokoškolského vzdelania. Zameriava sa na získanie poznatkov založených na súčasnom stave vedeckého poznania a najmä na vlastnom príspevku študenta k nemu, ktorý je výsledkom vedeckého bádania a samostatnej tvorivej činnosti v oblasti ekonomickej vedy.

Cieľom doktorandského štúdia je pripraviť doktoranda na samostatnú tvorivú vedeckovýskumnú prácu získaním ucelených teoretických vedomostí a zvládnutím metodiky vedeckej práce a poskytnúť doktorandovi najvyšší stupeň vysokoškolského vzdelania.

Štúdium sa skladá zo študijnej a vedeckej časti. Súčasťou doktorandského štúdia je vykonanie dizertačnej skúšky, ktorá patrí medzi štátne skúšky. Štúdium sa končí obhajobou dizertačnej práce.

 

Študijná časť doktorandského štúdia sa skladá z povinných, povinne voliteľných a výberových predmetov. Predmety sa ukončujú kolokviálnou skúškou po dohode s vyučujúcim. Výučba v dennom a externom štúdiu prebieha blokovo v prvom (príp. aj druhom) roku štúdia.

Povinné predmety sa delia na fakultné (Metodológia a etika vedeckej práce 1 a Metodológia a etika vedeckej práce 2), ktoré absolvujú všetci študenti doktorandského štúdia na fakulte, a predmety študijného programu, ktoré sú špecifické v závislosti od zvoleného študijného zamerania. Študent si po konzultácii so školiteľom vyberá aj 3 povinne voliteľné predmety a 1 výberový predmet do svojho študijného plánu, tak aby získal aspoň 60 kreditov.

Podmienkou absolvovania doktorandského štúdia je aj jeho vedecká časť, ktorá sa skladá z povinných a povinne voliteľných predmetov. Na úspešné absolvovanie vedeckej časti je potrebné získať minimálne 120 kreditov.

K povinným predmetom vedeckej časti patrí Príspevok špičkovej medzinárodnej kvality (JCR, SJR). Okrem tohto predmetu je potrebné odovzdať Písomnú prácu na dizertačnú skúšku, absolvovať dizertačnú skúšku a predložiť a obhájiť Dizertačnú prácu. Za povinné predmety vedeckej časti získa študent 90 kreditov.

Na absolvovanie povinne voliteľných predmetov si študent vyberá z okruhov Publikačné výstupyAktívne zapojenie do riešenia výskumných projektovAktívne vystúpenie na konferenciách a Citácie a ohlasy, tak aby získal aspoň 30 kreditov.

Absolventom doktorandského štúdia fakulta udeľuje akademický titul „philosophiae doctor“, v skratke "PhD." (doktor).

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR má Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici priznané práva udeľovať akademické tituly "doktor" (philosophiae doctor) absolventom 3. stupňa vysokoškolského štúdia v týchto študijných programoch študijného odboru Ekonómia a manažment: 

cestovný ruch,  ekonomika a manažment podniku, financie a verejná ekonomika a politika

 

Kontaktné osoby:

prof. Ing. Zdenka Musová, PhD.
poverená vykonávaním funkcie prodekanky pre vedeckovýskumnú činnosť
kancelária č. 039, hlavná budova EF
č. tel. 048/446 2140
e-mail: zdenka.musova@umb.sk

 
PhDr. Ingrid Balážová
referentka pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium
kancelária č. 041, hlavná budova EF,
č. tel. 048/ 446 2141
e-mail: ingrid.balazova@umb.sk


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 24. 1. 2023 | Aktualizoval: Balážová Ingrid