Podpora internacionalizácie vzdelávania na EF UMB

ProjektTvorba a inovácia spoločných a cudzojazyčných študijných programov na UMB  sa realizuje v rokoch 2017-2019 s finančnou podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci výzvy na rozvojové projekty - zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom internacionalizácie.

Aktivita III.1 je realizovaná na Ekonomickej fakulte UMB prostredníctvom týchto činností:

1. Inovácia študijných programov s využitím medzinárodných poznatkov a skúseností

Transfer medzinárodných poznatkov a skúseností do inovácie vzdelávacích činností v študijných programoch EF UMB sa uskutočňuje prostredníctvom prednáškových pobytov zahraničných expertov na fakulte a metodicko-výskumných pobytov učiteľov fakulty na kvalitných zahraničných univerzitách.

V roku 2017 boli v rámci projektu zrealizované prednáškové pobyty štyroch zahraničných odborníkov. Na EF UMB prednášali profesori Alain Buzelay (Université de Lorraine, Nancy), John Hudson (University of Bath), Terry Stevens (Swansea University) a Fabrice Thuriot (Université de Reims Champagne-Ardenne). Výsledkom prednáškových pobytov zahraničných hostí je inovácia 4 predmetov (Ouverture des marchés et intégration européenne, Metodológia a etika vedeckej práce 2, Destination Management, Marketing území) formou rozšírenia obsahovej náplne, metodiky výučby, študijných materiálov a publikácií.

  • Alain Buzelay je emeritným profesorom ekonomických vied na Lotrinskej univerzite v Nancy (Francúzsko), kde pôsobí v Centre européen universitaire (CEU) a venuje sa otázkam ekonomickej integrácie a finančnej regulácie. Profesor Buzelay bol iniciátorom užšej spolupráce EF UMB s Lotrinskou univerzitou a priniesol myšlienku dvojitého diplomu pre študentov EF UMB. Neustále diskutuje a iniciuje ďalšie perspektívy tejto spolupráce a hľadá možnosti jej rozvoja. V rámci svojej prednášky Les limites de la théorie economique face aux pratique: libre-échangistes et protectionnistes dans le monde actuel poukázal na potrebu prepájania teoretických princípov s praktickými príkladmi. Svet teórie sa pohybuje v rovine istoty, ale prax je plná neistoty a je nutné študentom neustále zdôrazňovať fakt, že teória má väčší prínos v odhaľovaní otvorených problémov a rizík ako v ponúkaní zaručených riešení a návodov. Na základe skúseností z doterajšej spolupráce zhodnotil silné i slabé stránky EF UMB z hľadiska zabezpečovania pedagogického procesu i spolupráce s medzinárodnými partnermi.
  • John Hudson je profesorom ekonómie na University of Bath (Veľká Británia). Vo svojej výskumnej práci sa venuje širokému spektru tém, napr. problémom ekonomického rozvoja, bankrotov, informačnej asymetrie, zdaňovania, štandardov a tranzitívnych ekonomík. Pred nástupom na univerzitu pracoval niekoľko rokov v priemysle. Pôsobil alebo pôsobí tiež ako poradca pre viaceré britské aj zahraničné inštitúcie. Profesor John Hudson dlhodobo spolupracuje s EF UMB vo výskumnej aj pedagogickej oblasti. Výsledkom výskumnej spolupráce je niekoľko spoločných článkov s učiteľmi fakulty, najmä s profesorkou Martou Orviskou, ktoré boli publikované vo významných zahraničných časopisoch. V minulosti tiež uskutočnil viacero prednášok pre doktorandov fakulty.

  • Terry Stevens je profesorom a riaditeľom International Dynamic Destinations Research Unit na Swansea University (Veľká Británia). Vo svojej výskumnej činnosti sa venuje rozvoju cieľových miest cestovného ruchu. Pracoval na mnohých športových projektoch a projektoch rozvoja turistických destinácií vo viac než 50 krajinách pre významné spoločnosti a organizácie vrátane UN World Tourism Organisation (UN WTO) a UNESCO. Okrem prednášky na tému Innovation and Creativity – The essential Ingredients for Successful Tourism Destination Development diskutoval s učiteľmi fakulty základné kritériá akreditácie UN WTO a implementáciu Global Code of Ethics in Tourism do profilu a obsahového zamerania vyučovaných predmetov v študijnom odbore cestovný ruch na EF UMB. 
  • Fabrice Thuriot pôsobí na Université Reims Champagne-Ardenne (URCA, Francúzsko) a venuje sa municipálnej a kultúrnej politike a koordinácii programov regionálneho rozvoja. Spolupracuje s EF UMB pri realizácii spoločne zabezpečovaných študijných programov Teritoriálne štúdiá - Droit des collectivités territoriales et des entreprises culturelles. S vyučujúcimi fakulty diskutoval o súčasných problémoch verejnej správy vo Francúzsku, spolupráci pri udržiavaní a aktualizácii databázy absolventov a marketingu spoločne zabezpečovaných študijných programov.

2. Medzinárodná akreditácia študijných programov

EF UMB pripravuje akreditáciu inžinierskeho študijného programu Ekonomika a riadenie cestovného ruchu certifikačnou organizáciou UNWTO (United Nations World Tourism Organization), bakalárskeho študijného programu Teritoriálny manažment a inžinierskeho študijného programu Teritoriálne štúdiá akreditačnou agentúrou EAPAA (European Association for Public Administration Accreditation).

Plánované činnosti na rok 2018

  • V roku 2018 je v rámci aktivity III.1 plánovaných 7 pobytov významných zahraničných odborníkov na EF UMB. V dňoch 19.-23. marca 2018 uskutočnil prednáškový pobyt na fakulte profesor Roland Vaubel (University of Mannheim, Nemecko). Hlavným cieľom pobytu profesora Bartolomé Deyá Tortella (Universitat de los Illes Balears. Palma, Španielsko) bola príprava spoločného študijného programu s EF UMB zameraného na cestovný ruch. V dňoch 8.-12.10. 2018 uskutoční prednáškový pobyt profesor Emmanuel Thanassoulis (Aston University, Birmingham, Veľká Británia) a v dňoch 10.-13.10.2018 Daniel Zacher (Katolische Universität Eichstätt-Ingolstadt, Nemecko). Ďalšie prednáškové pobyty sú v štádiu prípravy.
  • Metodicko-výskumné pobyty domácich expertov na zahraničných univerzitách budú zamerané na prípravu medzinárodnej akreditácie, resp. certifikácie študijných programov, transfer poznatkov a skúseností z popredných zahraničných univerzít a rozvoj medzinárodnej spolupráce v oblasti vzdelávania a výskumu. Zúčastnia sa ich akademickí zamestnanci EF UMB, ktorí sa aktívne podieľajú na internacionalizácii vzdelávania na UMB.
  • EF UMB predložila žiadostí o akreditáciu študijných programov fakulty spolu so samohodnotiacimi správami príslušným medzinárodným akreditačným organizáciám, návštevy hodnotiteľov na fakulte sú plánované v novembri 2018.


Za obsah zodpovedá: Vedúci KKMaIS | Aktualizoval: Senková Alena