2018 Beskydy - Horné Považie (Field Trip)

Katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania v rámci výučby v druhom stupni štúdia zabezpečuje medzinárodný študijný program Tourism and Regional Planning – Management and Geography/Tourism Economics and Management v spolupráci s Katolíckou Univerzitou Eichstätt – Ingolstadt v Nemecku, ktorého súčasťou je aj „Terénne cvičenie“ (Field Trip).

V tomto roku sa cvičenie konalo už po ôsmykrát, a to v regiónoch Beskydy Moravsko-sliezsky kraj v Česku a Horné Považie na Slovensku (v minulosti sme skúmali regióny Banská Štiavnica, Vysoké Tatry, Košice – Spiš – Pieniny, Liptov – Orava, južné Slovensko, západné Slovensko - Južnú Moravu a východné Slovensko). Terénne cvičenie „Field Trip“ je zaradený do prvého ročníka inžinierskeho stupňa štúdia a je rozdelený do dvoch semestrov. V zimnom semestri študenti spracúvajú analýzu potenciálu a stavu rozvoja cestovného ruchu v skúmanom regióne na základe štúdia sekundárnych zdrojov informácií a hodnotia internetové stránky vybraných cieľových miest. V letnom semestri zostavia itinerár a zabezpečia služby na trase field tripu, overujú výsledky sekundárneho prieskumu v teréne a vypracujú odporúčania pre ďalší rozvoj cestovného ruchu v navštívených cieľových miestach.

V dňoch 28. apríla až 2. mája 2018 sa terénneho cvičenia zúčastnilo sedemnásť študentov z Katedry cestovného ruchu a spoločného stravovania Ekonomickej fakulty UMB a dvaja študenti z Katolíckej Univerzity Eichstätt – Ingolstadt z Nemecka, pod vedením prof. Ing. Jany Kučerovej, PhD. Počas piatich dní študenti najprv navštívili české mestá ako Frydek-Místek, Nový Jičín, Štramberk a Rožňov pod Radhoštem. Následne sa vrátili na Slovensko, kde navštívili Žilinu, Strečno, Gbeľany, Bytču, Čičmany, Rajeckú Lesnú, Rajecké Teplice a Terchovú. Absolvovali pracovné stretnutia s podnikateľmi v cestovnom ruchu a s prevádzkovateľmi atraktivít cestovného ruchu. Študenti sa na trase aktívne zapájali do prípravy a organizačného zabezpečenia terénneho cvičenia, organizácie stretnutí s predstaviteľmi inštitúcií cestovného ruchu v regióne a poskytovali informácie o regióne v nemeckom alebo anglickom jazyku pre zahraničných študentov.

Ako prvé tohto roku účastníci seminára začali v českom regióne Beskydy – Valašsko a navštívili tu Včelársky náučný areál a skanzen v Chleboviciach, kde sa dozvedeli zaujímavé informácie o výrobe medu, úľoch a skladovaní medu, nevyhnutnosti včiel pre nás a ochutnali aj miestne medové produkty. Následne sa presunuli do Múzea Beskýd, ktoré sídli na Frydeckom zámku v meste Frydek-Místek. Absolvovali neobyčajnú exkurziu múzea a dozvedeli sa o histórii, tradíciách, zvykoch a osobnostiach tohto rázovitého regiónu. 

Druhý deň sa začal návštevou múzea klobúkov sídliaceho na Žerotinskom zámku v Novom Jičíne. Súčasťou múzea je aj expozícia mapujúca históriu mesta od stredoveku až po súčasnosť. Účastníci seminára sa dozvedeli o histórii a význame výroby klobúkov v meste, prezreli si jednu z najväčších expozícií klobúkov na svete a niektoré modely klobúkov si aj vyskúšali. Ďalej bola na programe návšteva hradu Štramberk, ktorú spojili s prehliadkou mesta a ochutnávkou Štramberských uší. Navštívili aj najstarší a najväčší skanzen v strednej Európe - Skanzen Rožnov pod Radhoštěm, kde absolvovali prehliadku Valašskej dediny.

Tretí deň bola na programe návšteva Žiliny spojená so stretnutiami s riaditeľkou Krajskej organizácie cestovného ruchu Žilinský turistický kraj a riaditeľom Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatra. Stretnutia sa zúčastnili aj zástupcovia oddelenia pre rozvoj cestovného ruchu mesta Žilina. Študenti sa dozvedeli informácie o fungovaní manažérskych organizácií cestovného ruchu, ich aktivitách, projektoch a diskutovali o problémoch a plánoch do budúcna. Nasledovala návšteva stredovekého hradu Strečno, kde si prezreli stálu expozíciu venovanú dejinám hradu a širšiemu okoliu od doby kamennej až po novovek. Cestou sa v podhradí zastavili v stredovekej dedinke Paseka, ktorá bola postavená autenticky podľa dobových stredovekých stavieb. Ďalej sa presunuli do obce Gbeľany, kde absolvovali rozsiahlu prehliadku barokového kaštieľa v súčasnosti pôsobiaceho ako hotel. Kaštieľ získal po rekonštrukcií ocenenie Stavba roka 2015 za celospoločenský prínos v oblasti záchrany kultúrneho dedičstva a prispenie k rozvoju regiónu a cestovného ruchu

Na programe štvrtého dňa bola návšteva Bytčianskeho zámku a Sobášneho paláca v Bytči spojená s návštevou Budinského zámku v Žiline. Následne sa študenti presunuli do rázovitej obce Čičmany, kde si prezreli originálne drevenice s charakteristickou bielou ornamentálnou výzdobou a expozíciu pripomínajúcou život našich predkov. Cestou sa zastavili v Rajeckej Lesnej a navštívili Slovenský betlehem majstra Jozefa Pekaru, ktorý nezobrazuje len Kristove narodenie, ale aj dejiny slovenského národa. V závere dňa bola osviežením návšteva prírodných termálnych liečebných kúpeľov v Rajeckých Tepliciach. Študenti absolvovali prehliadku hotela Aphrodite, počas ktorej sa dozvedeli o histórii, procedúrach, osobitostiach kúpeľov a klientoch  a následne si mohli oddýchnuť a zrelaxovať vo viacerých bazénoch.

V posledný deň študenti navštívili rodisko Juraja Jánošíka Terchovú, kde si prezreli muzeálnu expozíciu venovanú vývoju Terchovej a jej najslávnejšiemu rodákovi. Vyviezli sa lanovkou z Vrátnej na Chleb, ale pre nepriazeň počasia nemohli absolvovať zaujímavé turistické trasy, ktoré tento nádherný región ponúka.

Počas terénneho prieskumu v regióne Horného Považia, diskusií s subjektmi zainteresovanými na rozvoji cestovného ruchu získali účastníci cenné informácie a skúsenosti z manažmentu cieľového miesta a podnikov cestovného ruchu v praxi. Na základe sekundárneho a primárneho prieskumu študenti pod vedením profesorky Jany Kučerovej, vypracovali odporúčania pre rozvoj cestovného ruchu v navštívených cieľových miestach.

Na záver chceme poďakovať najmä profesorke Jane Kučerovej za vedenie, pomoc pri tvorbe programu a kontakty s významnými odborníkmi praxe cestovného ruchu. Vďaka patrí aj slovenským študentom za spracovanie analytickej štúdie, plánovanie itinerára a sprevádzanie v cudzom jazyku. Ďakujeme aj nemeckým študentom za vypracovanie záverečnej správy, do ktorej vniesli pohľad zahraničného návštevníka a zohľadnili v nej interkultúrne rozdiely. Okrem toho sa chceme poďakovať všetkým, s ktorými sme sa stretli, za čas, ktorý nám venovali, odborné a profesionálne stanoviská k problémom rozvoja cestovného ruchu v regióne, ako aj za ústretovosť a pohostinnosť pri zabezpečení terénneho cvičenia.

Za účastníkov terénneho cvičenia Ing. Matúš Marciš

Foto: Ing. Matúš Marciš


Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Aktualizoval: Makovník Tomáš