Školné v AR 2022/2023 - informácie pre študentov

Výber školného na fakulte v akademickom roku 2022/2023 upravuje Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Smernica č. 12/2021 o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom a udeľovaním vedecko-pedagogických titulov na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici v akademickom roku 2022/2023 a jej dodatky č. 1 a 2

 

DENNÉ ŠTÚDIUM

- školné za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia a súbežné štúdium

V zmysle vyššie spomínanej Smernice č. 12/2021   je povinnosťou študenta pravdivo uviesť skutočnosti rozhodujúce na určenie výšky školného (par. 71 ods. 3 písm. b) zákona o VŠ!!!

Študent, na ktorého sa vzťahuje povinnosť uhradiť školné v akademickom roku 2022/2023 z dôvodu prekročenia štandardnej dĺžky štúdia alebo súbežného štúdia, VYPLNÍ a ODOVZDÁ (doručí) na študijné oddelenie fakulty ČESTNÉ VYHLÁSENIE o svojom doterajšom štúdiu (TLAČIVO Čestné vyhlásenie).
Preto ak ste už v predchádzajúcom období študovali na vysokej škole v rámci daného stupňa štúdia alebo v akademickom roku 2022/2023 študujete v nadštandardnej dĺžke štúdia alebo v akademickom roku 2022/2023 študujete súbežne na dvoch vysokých školách, DORUČTE na študijné oddelenie fakulty v termíne do 23. septembra 2022 Čestné vyhlásenie o Vašom doterajšom štúdiu.
Tlačivo je možné vypísať, podpísať, oskenovať alebo odfotiť a poslať mailom svojej študijnej referentke alebo odovzdať osobne na študijnom oddelení fakulty.

Fakulta v termíne do 7. 10 2022 písomne oznámi študentom, ktorí majú povinnosť uhradiť školné, listovou zásielkou s doručenkou oznámenie o povinnosti uhradiť školné, a to výšku školného, dôvod výberu školného, spôsob a termín splatnosti úhrady školného.
 


- školné za štúdium študijného programu v cudzom jazyku (BEM_D1n, FBIvAJ_D2n)

Výška školného pre študentov prijatých na štúdium od AR 2022/2023 na je stanovená na 200,- EUR za jeden akademický rok počas štandardnej dĺžky štúdia.

Študent zapísaný do prvého roku štúdia bude mať školné vyrúbené v AiS po 1. septembri 2022. Zo systému si vie vytlačiť príkaz na úhradu.

Študenti vyšších ročníkov, ktorí sa riadne zapísali na štúdium v AR 2022/2023 budú mať školné taktiež vyrúbené v AiS a vedia si zo systému vytlačiť príkaz na úhradu.

 

EXTERNÉ ŠTÚDIUM

1.) Študenti prijatí do 1. roku externého štúdia budú mať školné za štúdium študijného programu v externej forme vyrúbené v AiS po 1. septembri 2022 a môžu si zo systému AiS vytlačiť príkaz na úhradu. Zároveň im bude Oznámenie o povinnosti hradiť školné zaslané poštou na domácu adresu. Študent prijatý a zapísaný do 1. roku štúdia je povinný uhradiť školné na akademický rok 2022/2023 v plnej výške, bez možnosti splátok najneskôr do 30. septembra 2022. Z dôvodov automatizovaného spracovania poplatkov v informačnom systéme akceptujeme len bezhotovostné platby.

Výška školného pre študentov prijatých do 1. roku externého bakalárskeho štúdia je stanovená na 700,- EUR za jeden akademický rok, pre študentov prijatých do 1. roku externého inžinierskeho štúdia na 800,- EUR za jeden akademický rok.


2.) Študenti vyšších ročníkov externého štúdia, majú povinnosť uhradiť školné za štúdium študijného programu v externej forme štúdia v termíne do 31. augusta 2022 v plnej výške, bez možnosti splátok. Každý študent, ktorý splnil podmienky pre postup do vyššieho roku štúdia a zrealizoval elektronický zápis na AR 2022/2023 resp. sa zapísal na pokračovanie v štúdiu cez študijné oddelenie, má školné za štúdium študijného programu v externej forme vyrúbené v systéme AiS a vie si zo systému vytlačiť príkaz na úhradu. Z dôvodov automatizovaného spracovania poplatkov v informačnom systéme akceptujeme len bezhotovostné platby.


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 30. 8. 2022 | Aktualizoval: Horvátová Lucia