Školné v AR 2021/2022 - informácie pre študentov

Výber školného na fakulte v akademickom roku 2021/2022 upravuje Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Smernica č. 5/2020 o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom a udeľovaním vedecko-pedagogických titulov na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici v akademickom roku 2021/2022.

 

DENNÉ ŠTÚDIUM

- školné za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia

V zmysle vyššie spomínanej Smernice č. 5/2020   je povinnosťou študenta pravdivo uviesť skutočnosti rozhodujúce na určenie výšky školného (par. 71 ods. 3 písm. b) zákona o VŠ!!!

Študent, na ktorého sa vzťahuje povinnosť uhradiť školné v akademickom roku 2021/2022 z dôvodu prekročenia štandardnej dĺžky štúdia, VYPLNÍ a ODOVZDÁ (doručí) na študijné oddelenie fakulty ČESTNÉ VYHLÁSENIE o svojom doterajšom štúdiu (TLAČIVO Čestné vyhlásenie).
Preto ak ste už v predchádzajúcom období študovali na vysokej škole v rámci daného stupňa štúdia alebo v akademickom roku 2021/2022 študujete v nadštandardnej dĺžke štúdia alebo v akademickom roku 2021/2022 študujete súbežne na dvoch vysokých školách, DORUČTE na študijné oddelenie fakulty v termíne do 20. septembra 2021 Čestné vyhlásenie o Vašom doterajšom štúdiu.
Tlačivo je možné vypísať, podpísať, oskenovať alebo odfotiť a poslať mailom svojej študijnej referentke.

Fakulta v termíne do 8-10-2021 písomne oznámi študentom, ktorí majú povinnosť uhradiť školné, listovou zásielkou s doručenkou oznámenie o povinnosti uhradiť školné, a to výšku školného, dôvod výberu školného, spôsob a termín splatnosti úhrady školného.

Výška školného za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia je v AR 2021/2022 stanovená na 800,- EUR.- školné za štúdium študijného programu v cudzom jazyku (BEM_D1n, MMB_D2n, FBIvAJ_D2n)

Výška školného je stanovená na 30,- EUR za jeden akademický rok.

Študent zapísaný do prvého roku štúdia bude mať školné vyrúbené v AiS po 1. septembri 2021. Zo systému si vie vytlačiť príkaz na úhradu.

Študenti vyšších ročníkov, ktorí sa riadne zapísali na štúdium v AR 2021/2022, majú školné vyrúbené v AiS a vedia si zo systému vytlačiť príkaz na úhradu.

 

EXTERNÉ ŠTÚDIUM

1.) Študenti prijatí do 1. roku externého štúdia budú mať školné za štúdium študijného programu v externej forme vyrúbené v AiS po 1. septembri 2021 a môžu si zo systému AiS vytlačiť príkaz na úhradu. Zároveň im bude Oznámenie o povinnosti hradiť školné zaslané poštou na domácu adresu. Študent prijatý a zapísaný do 1. roku štúdia je povinný uhradiť školné na akademický rok 2021/2022 v plnej výške, bez možnosti splátok najneskôr do 30. septembra 2021. Z dôvodov automatizovaného spracovania poplatkov v informačnom systéme akceptujeme len bezhotovostné platby.

Výška školného pre študentov prijatých do 1. roku externého bakalárskeho štúdia je stanovená na 600,- EUR za jeden akademický rok, pre študentov prijatých do 1. roku externého inžinierskeho štúdia na 700,- EUR za jeden akademický rok.


2.) Študenti vyšších ročníkov externého štúdia, majú povinnosť uhradiť školné za štúdium študijného programu v externej forme štúdia v termíne do 31. augusta 2021 v plnej výške, bez možnosti splátok. Každý študent, ktorý splnil podmienky pre postup do vyššieho roku štúdia a zrealizoval elektronický zápis na AR 2021/2022 resp. sa zapísal na pokračovanie v štúdiu cez študijné oddelenie, má školné za štúdium študijného programu v externej forme vyrúbené v systéme AiS a vie si zo systému vytlačiť príkaz na úhradu. Z dôvodov automatizovaného spracovania poplatkov v informačnom systéme akceptujeme len bezhotovostné platby. Zápisný list študenta na AR 2021/2022 bol resp. bude potvrdený až po preukázaní úhrady školného.

Výška školného pre študentov externého bakalárskeho štúdia je stanovená na 600,- EUR za jeden akademický rok, pre študentov externého inžinierskeho štúdia na 700,- EUR za jeden akademický rok.


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 24. 8. 2021 | Aktualizoval: Horvátová Lucia