Úvod > Pracoviská >

Výskumné a inovačné centrum

Výskumné a inovačné centrum je vedecko-výskumným pracoviskom so zameraním na projektovú a publikačnú činnosť v oblasti ekonomických vied, rozvoj spolupráce s domácimi a zahraničnými univerzitami a vedecko-výskumnými inštitúciami a zapojenie sa do medzinárodných výskumných sietí. Zamestnanci VIC EF UMB v spolupráci s vedecko-pedagogickými pracovníkmi EF UMB sú v súčasnosti zapojení do viacerých domácich a medzinárodných projektov ako hlavní riešitelia alebo spoluriešitelia.

Vedúca inštitútu: Borseková Kamila, doc., Ing., PhD.

Adresa: Cesta na amfiteáter 1, 974 01 Banská Bystrica
Telefón: +421 48 4466217
Fax:

E-mail: kamila.borsekova-


Za obsah zodpovedá: Borseková Kamila | Aktualizoval: Borseková Kamila