Úvod > Študent > Oznamy pre študentov >

Prevzatie diplomov absolventov BC a ING

Vážené absolventky, vážení absolventi,

na základe rozhodnutia Grémia dekana Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici sa Slávnostné promócie absolventov inžinierskeho štúdia (z mesiaca máj 2021), ktoré boli podľa Harmonogramu akademického roka 2020/2021 naplánované v období od 28. 06. do 09. 07. 2021 NEUSKUTOČNIA.
 

PREVZATIE DIPLOMOV

Absolvent INŽINIERSKEHO štúdia (z mesiaca máj 2021) a absolvent BAKALÁRSKEHO štúdia (z mesiaca jún 2021), si môže prevziať svoj diplom:

a) OSOBNE na študijnom oddelení fakulty (vzhľadom k čerpaniu dovolenie študijných referentiek v priebehu letných mesiacov odporúčame si termín vopred dohodnúť).
Absolvent pri vstupe do budovy musí dodržať všetky aktuálne epidemiologické opatrania.

ALEBO

b) PÍSOMNE požiada o zaslanie diplomu na ním uvedenú adresu (vzor žiadosti) . Vypísanú a podpísanú žiadosť o zaslanie diplomu môžete zaslať aj mailom (oskenovanú). Vzhľadom na dôležitosť dokumentu bude diplom odoslaný z fakulty doporučene do vlastných rúk.


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 2. 7. 2021 | Aktualizoval: Horvátová Lucia