Úvod > Študent > Oznamy pre študentov >

PROMÓCIE zrušenie + prevzatie diplomov

Vážené absolventky, vážení absolventi,

na základe rozhodnutia Grémia dekana Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici

sa Slávnostné promócie absolventov inžinierskeho štúdia (z mesiaca máj 2021),

ktoré boli podľa Harmonogramu akademického roka 2020/2021 naplánované v období od 28. 06. do 09. 07. 2021

NEUSKUTOČNIA.
 

PREVZATIE DIPLOMOV

Absolvent INŽINIERSKEHO štúdia, ktorí ukončil štúdium v mesiaci MÁJ 2021, si môže prevziať svoj inžiniersky diplom:

a) OSOBNE na študijnom oddelení v termíne od 16. júna 2021 v pondelok - piatok v čase od 9:00 hod. do 11:00 hod. a od 13:00 hod. do 14:00 hod.
Absolvent sa pri vstupe do budovy zapíše do knihy návštev, pri vstupe musí mať prekryté horné dýchacie cesty a musí si dezinfikovať ruky.

ALEBO

b) PÍSOMNE požiada o zaslanie diplomu na ním uvedenú adresu (vzor žiadosti) . Vypísanú a podpísanú žiadosť o zaslanie diplomu môžete zaslať aj mailom (oskenovanú). Vzhľadom na dôležitosť dokumentu bude diplom odoslaný z fakulty doporučene do vlastných rúk.


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 15. 6. 2021 | Aktualizoval: Horvátová Lucia