Projekt Opustené Slovensko

Anotácia projektu:

Cieľom projektu je skúmať dopad opustených budov na samosprávy vo vybranom regióne, ako aj identifikovať transakčné náklady na prestavbu alebo odstránenie opustených budov tak, aby sa v maximálnej miere využil ich potenciál na zatraktívnenie oblasti pre obyvateľov a investorov. Za týmto účelom sa projekt zameria podrobnejšie na jednu oblasť, vyšší územný celok Banská Bystrica, a samosprávy s vyše 1 000 obyvateľmi. V projekte budú identifikované objekty, ktoré majú pozitívnu emocionálnu hodnotu pre samosprávu a mali by pozitívny spoločenský dopad, ak by boli obnovené. Podobne budú identifikované objekty s negatívnou emocionálnou hodnotou, ktoré majú tendenciu odrádzať ľudí od bývania v danej obci. Budú identifikované transakčné náklady, ktoré bránia úspešnej revitalizácii objektov v regióne, ako aj prípady nedostatku iniciatívy na odstránenie objektov, ktoré negatívne ovplyvňujú vybranú oblasť.

Popis vedeckých cieľov na celú dobu riešenia:

 • Identifikovať rôzne typy opustených budov a zmapovať súčasný stav opustených budov na území Banskobystrického VÚC (ich počet, vek, vlastníctvo, stav, emocionálna hodnota a pod.);
 • Zmapovať príklady najlepších praktík používaných v zahraničí pri prestavbe a adaptácii opustených budov na nové účely;
 • Identifikovať legislatívu, ktorá ovplyvňuje prestavbu opustených budov alebo ich odstránenie a nástroje, ktoré samosprávy majú alebo chceli mať k dispozícii (legislatívne, politické, finančné a iné), aby mohli konať pri prestavbách a odstraňovaní opustených budov;
 • Identifikovať a porovnať dôležité impulzy a bariéry pri prestavbách alebo odstraňovaní opustených budov (porovnať medzi rôznymi typmi opustených budov; medzi rôznymi veľkosťami samospráv);
 • Identifikovať transakčné náklady prestavby alebo odstránenia opustených budov vrátane obytných, komerčných a priemyselných objektov a pripraviť odporúčania týkajúce sa nástrojov potrebných na obnovenie využívania opustených budov;
 • Šíriť výsledky výskumu a odporúčania vhodných politík a nástrojov medzi zainteresovanými tvorcami politík a v rámci akademickej komunity;
  Projekt okrem iného odpovedá na otázky:
 • aké významné opustené objekty (budovy) sa nachádzajú v meste alebo regióne,
 • aké informácie sú dostupné o opustených budovách,
 • aké sú transakčné náklady súvisiace s nadobudnutím a opätovným použitím týchto objektov,
 • aké problémy súvisia s vlastníckymi právami k týmto objektom,
 • či zákony adekvátne chránia záujmy miestneho spoločenstva v súvislosti s opustenými budovami alebo či pravidlá zbytočne podporujú správanie zamerané na bezprácny zisk.
  Po zodpovedaní daných otázok stanovíme, či by opustené budovy mohli byť využité ako stimuly regionálneho rozvoja, najmä v ohrozených komunitách, a za akých podmienok.

Realizačné výstupy a odberateľ výstupu:

 1. Vo všetkých 3 výskumných oblastiach budú pripravené články do časopisov so sledovaným impakt faktorom v oblasti regionálneho a vidieckeho rozvoja.
 2. Bude vytvorená monografia, ktorá bude obsahovať detailné zistenia o súčasnej situácii ohľadom opustených objektov v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Keďže táto téma sa týka mnohých miestnych lídrov a regionálnych aktérov (najmä starostov), považujeme za dôležité, aby boli informovaní o výsledkoch tejto štúdie. Táto monografia bude obsahovať nasledujúce časti:
  - súčasné nástroje využívané na riešenie problémov s opustenými budovami, v národnom aj medzinárodnom meradle,
  - súčasný stav opustenosti objektov v 108 obciach, ktoré boli zistené pri našom zbere údajov, vrátane informácií o úspešných projektoch obnovy, ktoré boli podniknuté súkromnými osobami, ich motivácii a problémoch, s ktorými sa stretli;
  - správa o problémoch a riešeniach, ktoré majú starostovia v súčasnosti k dispozícii vo vzťahu k opusteným nehnuteľnostiam z pohľadu starostov a miestnych lídrov,
  - odporúčania na zlepšenie postupov pri riešení problémov s opustenými nehnuteľnosťami;
 3. Vytvorená webstránka bude obsahovať dôležité informácie o objektoch spolu s mapou regiónu. Na tejto webstránke budú identifikované opustené objekty s pozitívnym potenciálom na využitie pre iný účel (tie, ktoré nie sú v zozname kultúno-historických pamiatok). Bude obsahovať fotografické (a video), kartografické a popisné informácie o každej zo 108 kontaktovaných obciach. Táto vizuálna prezentácia regiónu by mala pomôcť pri stanovení úrovne ohrozenia a príležitostí, ktoré predstavujú opustené objekty.

Ďalšie internetové zdroje:

Prezentácia projektu na sociálnej sieti Facebook: Opustené Slovensko

Zoznam skúmaných objektov: Prezentácia miest a obcí

 

 

 


Za obsah zodpovedá: Vedúci KKMaIS | Aktualizoval: Gubalová Jolana