Úvod > Verejnosť >

Diplom v holistickom counselingu

Holistický Counseling pre humanizáciu pracoviska

Ide o prvý diplomovaný kurz v holistickom counselingu na Slovensku a v Európe. 

Dnešná spoločnosť a človek ako zamestnanec vyžaduje od zamestnávateľa nové spôsoby vedenia. Človek na pracovisku potrebuje byť dnes videný a počutý, rozvíjaný vo svojich silných stránkach a prijatý vo svojich slabostiach. Vonkajšia motivácia ako odmeny a kariérny rast je dočasná a prestáva fungovať. Rozvíjať svoju osobnosť a mať príležitosť v práci uplatniť svoje kvality však potrebuje každý.  Tento kurz ponúka zručnosti pre profesionálny counseling – poľudštenie pracoviska ako miesta pre spokojných lídrov aj zamestnancov.

Všetci trávime najlepšie roky nášho života a najlepšie hodiny väčšiny našich dní v práci. Potenciálne je práca veľká príležitosť pre osobný a sociálny rozvoj človeka ako pracovníka, tak ako aj ľudskej bytosti, ale u väčšiny sa tento potenciál plne nevyužíva. Kurz „Holistický counseling“ rozvíja u účastníkov schopnosti a dôveru, ktoré sú potrebné pre realizáciu obrovského rozvojového potenciálu na pracovisku, a to najprv pre seba a následne pre ostatných.

Nové princípy pracovného prostredia a líderstva a praktické nástroje na ich uplatňovanie, ktoré diplomovaný kurz ponúka:

  • Jedinečná pozícia jednotlivca v pracovnej skupine a realizácia potenciálu.
  • Zručnosti ako udržiavať zdravú vzájomnú spoluprácu a chuť tvoriť.
  • Pracovisko ako bezpečný priestor pre úspechy, ale aj chyby a slabiny jednotlivcov ako záruka pre zdravé zmeny a vlastné rozhodnutia.
  • Líder, ktorý vie podržať a zároveň neoberá skupinu o výzvy.
  • Kríza ako príležitosť pre rozvoj jednotlivca a skupiny, kríza ako príležitosť pre nový rast.
  • Stres manažment, prevencia vyhorenia, trvalá udržateľnosť.
  • Rozhodovací proces bez víťazov a porazených.
  • Mediácia, vyjednávanie, hlboké komunikačné zručnosti, zdravé hranice, tolerancia.
  • Vedomá tvorba pozitívnej atmosféry v tíme.
  • Podpora jedinečnosti potenciálu jednotlivcov v tíme a mobilizácia ich vlastných zdrojov kreativity.

Kurz je vedený v anglickom jazyku, tlmočený do slovenčiny.

Hlavný lektor kurzu je Yehuda Tagar, ktorý už takmer 30 rokov učí psychofonetiku, metodickú empatiu a poľudšťovanie pracovného miesta v Austrálii, Južnej Afrike, Spojenom kráľovstve, Izraeli, Slovensku, Maďarsku, Nemecku, Rumunsku a v Českej republike.Tagar je riadi teľom Psychophonetics Institute International a prezidentom PACE – Psychosophy Academy of Central Europe.

“Zmyslom psychológie 21. storočia je transformácia životných a pracovných výziev na príležitosti pre rozvoj človeka.”  Yehuda Tagar

Zámer kurzu: vyškoliť profesionálov pre pozície mentorstva a líderstva so zručnosťami  sebapoznávania, sebariadenia, sebarealizácie, zvládania krízových situácii  a komunikácie v tíme na súčasnom či budúcom pracovisku.

 

Začiatok:

Banská Bystrica - September 2019

Poplatok:

3 000€ (vrátane DPH), možnosť platby na 3 splátky. Možnosť zľavy pre zamestnancov UMB.

Trvanie:

7 intenzívnych seminárov, každý po 5 dní, v cca 2 mesačných intervaloch.

Jazyky:

Anglicky, tlmočené do slovenčiny.

Veľkosť skupiny:

Min. 15, max. 30 účastníkov.

Prihlasovanie:

do 31.07.2010 na https://goo.gl/forms/hsJzkhRcdTQoeQor2

Potvrdenie miesta:

15. august 2019

informacie_kurz.pdf (13. 9. 2018 12:59:59)


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 7. 1. 2019 | Aktualizoval: Svidroňová Murray Mária