GaTeS of FBI

 

 

Katedra financií a účtovníctva (KFÚ) v spolupráci s Centrom rozvoja doktorandov pripravila pre študentov 2. roku bakalárskeho stupňa štúdia, študijného programu Financie, bankovníctvo a investovanie, pilotný projekt Gifted and Talented Students  –  GaTeS of  FBI. Cieľom je umožniť nadaným a talentovaným študentom, ktorí splnia stanovené podmienky, rozvíjať ich schopnosti, vedomosti a zručnosti pri štúdiu uvedeného študijného programu, poskytnúť im odborný individuálny mentoring a zapojiť ich do vedeckovýskumnej a projektovej činnosti KFÚ. Absolvent projektu by mal aj týmto spôsobom výrazne zvýšiť svoju kvalifikovanosť, kreativitu a už počas štúdia získať skúsenosti z odbornej praxe, ako aj ďalšie komparatívne výhody pre svoju konkurencieschopnosť na trhu práce.

Od záujemcu o zaradenie do projektu sa očakáva:

  1. V akademickom roku 2019/2020 ide o študenta druhého roku dennej formy štúdia v študijnom programe Financie, bankovníctvo a investovanie na EF UMB.
  2. Úspešné vykonanie všetkých zapísaných povinností z prvého roku štúdia z akademického roku 2018/2019 s prospechom do 1,9.
  3. Kritické myslenie, kreativita, ochota a schopnosť získať vedomosti a zručnosti nad rámec študijného štandardu.
  4. Pripravenosť participovať na riešení vybraných reálnych projektov z praxe FBI. Schopnosť pracovať v tíme.
  5. Komunikačné schopnosti.
  6. Prejavenie záujmu o aktívne pôsobenie v danom projekte stanovenou formou a v stanovenom termíne.
  7. Úspešné absolvovanie pohovoru pred komisiou.               

Ak sa chcete zapojiť do daného projektu, potom je potrebné sa v termíne  do 30. septembra 2019 (do 15.00 hod.)  prihlásiť mailom zo svojho študentského konta na adresu vladimir.uradnicek@umb.sk. Uchádzači, ktorí splnia  podmienky uvedené v bodoch 1) a 2) budú pozvaní na pohovor, ktorý sa uskutoční do 11. 10. 2019. Presný termín bude oznámený najneskôr 7 dní pred jeho konaním.

Každému študentovi vybranému do uvedeného projektu bude (v závislosti od jeho odborných preferencií) priradený tútor z radov absolventov odboru FBI, ktorí úspešne pôsobia v praxi.

Bližšie informácie o projekte môžete získať osobne u doc. Ing. Vladimíra Úradníčka, PhD., nová budova EF UMB, tretie poschodie, č. dv. 327.
 

GaTeS of FBI Informácie (12. 7. 2019 12:24:42)


Za obsah zodpovedá: Vedúci KFÚ | Aktualizoval: Mešťan Michal