Úvod > Verejnosť >

Výstup medzinárodného projektu

 

Metóda akcelerácie rozvoja prierezových kompetencií v procese praktického vzdelávania študentov

The acceleration method of development of transversal competences in students’ practical training process (ACCMETH)

 

Implementačná príručka.pdf (20. 9. 2018 10:49:31)


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 20. 9. 2018 | Aktualizoval: Administrátor