Úvod > Veda a výskum > Scientia Iuventa - si.umb.sk >

Scientia Iuventa 2018

Centrum rozvoja doktorandov
v spolupráci s Ekonomickou fakultou Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici a občianskym združením Ekonómia
organizovalo

 

13. ročník medzinárodnej konferencie
doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov
Scientia Iuventa 2018Konferencia sa konala 19. apríla 2018 (štvrtok) na pôde Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Bola určená doktorandom a mladým vedeckým pracovníkom v piatich sekciách – ekonomika a manažment podniku; verejná ekonomika a politika; cestovný ruch; financie a sekcia s rokovacím jazykom anglickým. Výstupom z konferencie bol recenzovaný zborník vedeckých prác s prideleným ISBN.

Konferenciu otvorila vedúca Centra rozvoja doktorandov Ing. Simona Budinská. Svoj príhovor mal odborný garant konferencie a zároveň prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť na Ekonomickej fakulte doc. Ing. Vladimír Úradníček, Ph.D. Nasledovali vystúpenia v pléne od troch pozvaných hostí. Prvým bol analytik Útvaru hodnoty za peniaze a úspešný absolvent doktorandského štúdia na Ekonomickej fakulte Ing. Peter Hronček, PhD. so svojou prednáškou na tému „Hodnota za peniaze – najlepší z možných svetov“. Druhým vystupujúcim bol významný absolvent Ekonomickej fakulty Ing. Stanislav Pánis, analytik J&T banky s prednáškou na tému „Efektívne fungujúca eurozóna so sériovými devalvovačmi?“. Posledným rečníkom v pléne bol externý doktorand Ekonomickej fakulty UMB Mgr. Patryk Jabłonowski, výkonný riaditeľ Panorama Advisory (Poľsko) s prednáškou na tému „Automatizované finančné poradenstvo a jeho vplyv na súčasný stav odvetvia správy aktív“.

Následne prebiehalo rokovanie v jednotlivých sekciách. Odborná komisia v každej sekcii pozostávala z predstaviteľa akademickej obce, manažéra s niekoľkoročnou praxou a absolventa doktorandského štúdia pôsobiaceho v praxi. Zloženie komisií bolo nasledovné:

Cestovný ruch

 • prof. Ing. Marián Gúčik, PhD.
 • Ing. Miroslav Hruška, PhD.
 • Mag. (FH) Radúz Dula

Ekonomika a manažment podniku

 • doc. Ing. Denisa Malá PhD.
 • Ing. Peter Hronček, PhD.
 • Ing. Ľubica Balgová

Financie

 • doc. Ing. Peter Pisár, PhD.
 • Ing. Martin Kiaba, PhD.
 • Ing. Iveta Bereczová

Verejná ekonomika a politika

 • doc. Ing. Radoslav Kožiak, PhD.
 • Ing. Tomáš Virdzek, PhD.
 • Mgr. Gabriel Mihályi

Sekcia s rokovacím jazykom anglickým

 • prof. Ing. Jaroslav Ďaďo, PhD.
 • doc. JUDr. Ing. Ján Šebo, PhD.
 • Mgr. Patryk Jabłonowski

Hodnotiace komisie posudzovali jednotlivé príspevky z obsahového hľadiska, spôsobu prezentácie riešených problémov, priebehu diskusie, vedeckej správnosti a erudovanosti argumentácie. S cieľom zabezpečiť korektnosť hodnotenia, kde nebolo možné vzájomne porovnávať rôznorodé témy v širokom zameraní jednotlivých sekcií, boli všetky prezentované práce odmenené knižnými cenami.  

Konferencie sa aktívne alebo pasívne zúčastnilo 69 účastníkov, ktorí spolu publikovali 53 príspevkov. Z tohto počtu bolo 31 autorov z domácej Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela, 23 autorov z iných univerzít v rámci Slovenska a 15 autorov zo zahraničných univerzít (2 z Poľska, 9 z Maďarska, 2 z Česka, 1 z Bulharska a 1 z Moldavska) 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 18. 10. 2018 | Aktualizoval: Petra Cisková