Úvod > Fakulta > Akademický senát >

Oznamy

Vážená pani, vážený pán,

pozývam Vás na zasadnutie Akademického senátu Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktoré sa uskutoční

dňa 21. júna (t. j. utorok) o 14:00 hod. v zasadačke č. 3

 

PROGRAM:

  1. Otvorenie
  2. Možnosti a podmienky prijatia na štúdium na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v akademickom roku 2023/2024
  3. Správa o činnosti Akademického senátu Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici za rok 2021
  4. Rôzne
  5. Záver

 

Ing. Barbora Mazúrová, PhD., v. r.

   predsedníčka AS EF UMB     

 


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Mazúrová Barbora