Úvod > Fakulta > Akademický senát >

Pôsobnosť AS EF UMB

 1. Akademický senát Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela (ďalej len AS EF UMB):
 1. schvaľuje na návrh dekana vnútorné predpisy fakulty: Štatút EF UMB, Organizačný poriadok fakulty a Študijný poriadok fakulty. Na návrh predsedu AS EF UMB schvaľuje Zásady volieb do AS EF UMB, Rokovací poriadok AS, Volebný poriadok pre voľby dekana;
 2. volí kandidáta na dekana, prípadne navrhuje odvolanie dekana z funkcie a schvaľuje návrh na odvolanie dekana. Ak po odvolaní dekana alebo po predčasnom skončení výkonu jeho funkcie z iných dôvodov fakulta nemá dekana, navrhuje rektorovi osobu, ktorá má byť poverená výkonom funkcie dekana do vymenovania nového dekana;  
 3. schvaľuje návrh dekana na vymenovanie a odvolanie prodekanov. Návrh prodekanov predloží do AS EF UMB dekan do 7 dní po jeho vymenovaní rektorom;
 4. schvaľuje návrh dekana na vymenovanie a odvolanie členov Vedeckej rady fakulty,
 5. schvaľuje návrh dekana na vymenovanie a odvolanie členov a predsedu disciplinárnej komisie fakulty,
 6. schvaľuje návrh rozpočtu fakulty, ktorý predložil dekan, a kontroluje nakladanie s finančnými prostriedkami fakulty,
 7. schvaľuje dlhodobý zámer vo vzdelávacej, výskumnej a vývojovej činnosti fakulty vypracovaný v súlade s dlhodobým zámerom UMB, predložený dekanom po prerokovaní vo Vedeckej rade fakulty a jeho aktualizáciu,
 8. schvaľuje výročnú správu o činnosti a výročnú správu o hospodárení fakulty predloženú dekanom,
 9. pred schválením vo Vedeckej rade prerokúva návrh študijných programov, ktoré má uskutočňovať fakulta, predložený dekanom,
 10. schvaľuje ďalšie podmienky prijatia na štúdium študijných programov uskutočňovaných fakultou predložené dekanom,
 11. vyjadruje sa o návrhu dekana na zriadenie, zlúčenie, splynutie, rozdelenie alebo zrušenie pracovísk fakulty,
 12. volí zástupcu fakulty do Rady vysokých škôl SR,
 13. raz za rok podáva akademickej obci fakulty správu o svojej činnosti a zverejní ju na webovom sídle fakulty najmenej na obdobie štyroch rokov,
 14. vyjadruje sa k návrhom rektora na právne úkony vedúce k:

n1) nadobudnutiu nehnuteľného majetku alebo prevodu nehnuteľného majetku,
n2) nadobudnutiu alebo prevodu hnuteľnej veci, ktorej cena je vyššia ako päťnásobok sumy, od ktorej veci definuje Zákon o daniach z príjmov ako hmotný majetok,
n3) zriadeniu vecného bremena alebo predkupného práva,

       o. plní ďalšie úlohy určené vnútornými predpismi  univerzity alebo fakulty.

     2.  AS EF UMB sa v otázkach uvedených v odseku 1 písm. b), c), d), e), l) uznáša tajným hlasovaním a v ostatných otázkach uvedených v odseku 1 rozhoduje tajným hlasovaním, ak o tajnom hlasovaním v danej veci rozhodne.

 


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Mešťan Michal