Úvod > Fakulta > Akademický senát >

Zasadnutia AS EF UMB

Pozvánky, prerokované materiály a zápisnice z jednotlivých zasadnutí AS EF UMB sú dostupné pre členov akademickej obce EF UMB v Moodle.

 


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Mazúrová Barbora