Úvod > Pracoviská > Katedra ekonómie >

Skúmanie európskych integračných procesov

V nadväznosti na Prioritu vedy EF UMB "NOVÁ SOCIÁLNO-EKONOMICKÁ PARADIGMA EURÓPSKEJ INTEGRÁCIE" aj členovia Katedry ekonómie prispievajú k jej napĺňaniu. Na tomto mieste sa nachádzajú informácie o aktivitách členov katedry v tejto oblasti.

 

EF UMB opäť na „Davose Strednej a Východnej Európy“

V dňoch 4. – 5. septembra 2019 EF UMB opätovne prijala pozvanie Maršalka Sejmu Poľskej republiky a pozvanie predsedu programovej rady Ekonomického fóra a zúčastnila sa 29. ročníka Krynického ekonomického fóra v Poľsku. Ide o najväčšie ekonomické fórum v Strednej a Východnej Európe, ktorého neoficiálny názov je „Davos Strednej a Východnej Európy“. Na rok 2019 bolo ohlásených viac ako 4500 účastníkov a 650 novinárov zo 60 krajín sveta z krajín Európy, Ameriky, Ázie, Blízkeho východu a Austrálie. Stretnutia sa okrem pozvaných predstaviteľov akademickej obce zúčastňujú hlavy štátov, predsedovia vlád a parlamentov, ministri, poslanci parlamentu, veľvyslanci, predstavitelia top manažmentu najväčších svetových firiem, resp. podnikateľského sektora; zástupcovia regiónov, miest, národných ministerstiev. Mottom podujatia na rok 2019 bolo: „The Europe of Tomorrow. Strong meaning what?“ a vzácne sa tematicky prelínalo s vedecko-výskumnou prioritou Katedry ekonómie EF UMB. Súčasťou pozvania organizátorov bolo vystúpenie doc. PhDr. Mariana Šuplatu PhD. Z EF UMB v jednom z panelov konferencie, v ktorom bol prítomný tiež štátny tajomník z kancelárie Prezidenta Poľskej republiky; štátny tajomník ministerstva kultúry a národnej identity Rumunska; poslanec parlamentu Francúzskej republiky a ďalší účastníci. Vystúpenie v paneli bolo sprevádzané ohlasmi a následnou diskusiou s účastníkmi konferencie z Európy i mimo Európy.

Zastúpenie EF UMB na XXVI. ročníku "Európske dni" Asociácie územných predstaviteľov štátu (AERTE)

V dňoch 13. - 15.júna 2019 sa doc. Ing. Jana Marasová, PhD. a doc. Ing. Mária Horehájová, PhD. zúčastnili konferenčného podujatia AERTE "Európske dni" v belgickom Leuvene.  Tento rok boli Európske dni tematicky zamerané na úlohu územných predstaviteľov štátu (RTE) vo využívaní Big Data a digitálnych zariadení. Na uvedených Európskych dňoch v Louvaine vystúpil Hans van Rompuy (Belgicko) a viacerí prefekti z Belgicka, Francúzska, Švajčiarska, Nemecka a Talianska, ktorých príspevky sa týkali problematiky inteligentných miest (smart city) a ich platforiem, digitálne riadenej dopravy a administratívnej správy území. Súčasťou programu bola návšteva vedeckovýskumnej spoločnosti IMEC a Health House. EF UMB má svoje pravidelné aktívne zastúpenie na tomto podujatí od roku 2010. Vďaka tejto niekoľkoročnej pravidelnej účasti na zasadnutiach AERTE sa UMB stala v roku 2015 jediným asociovaným členom AERTE za Slovenskú republiku. Zasadnutie Správnej rady AERTE v Banskej Bystrici v jeseni 2018 znamenalo zviditeľnenie nielen UMB, ale aj celého Banskobystrického regiónu.

EF UMB na Európskom Univerzitnom Inštitúte vo Florencii

V dňoch 6. mája až 10. mája 2019 sa na pozvanie riaditeľky Centra Roberta Schumana prof. Brigid Laffan, v rámci projektu "Tvorba a inovácia spoločných a cudzojazyčných študijných programov na UMB" zúčastnil návštevy na Európskom Univerzitnom Inštitúte (EUI) vo Florencii doc. PhDr Marian Šuplata, PhD z  UMB. Ide o jedinečnú vzdelávaciu inštitúciu svojho druhu na svete, zameranú na postgraduálne a doktorandskú štúdium, založenú zakladajúcimi členskými štátmi Európskych spoločenstiev (Nemecko, Francúzsko, Belgicko, Holandsko, Luxembursko) v roku 1972. Aktuálne sú členskými štátmi EUI: Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Írsko, Taliansko, Lotyšsko, Luxembursko, Malta, Holansko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko a Španielsko.  Súčasťou návštevy bola, okrem Centra Roberta Schumana (Robert Schuman Centre for Advanced studies) návšteva viacero fakúlt: Ekonomickú; Histórie a Civilizácie; Právnickú; Politológie a Spoločenských vied a ďalšie platformy na akademickú spoluprácu. Zástupca UMB prijal pozvanie na viacero pracovných stretnutí: vrátane stretnutia s pozývajúcou hostiteľkou, riaditeľkou Centra Roberta Schumana EUI prof. Brigid Laffan. Prijal tiež pozvanie bývalého eurokomisára pre Energetiku Andrisa Piebalgsa. Súčasťou rokovaní bola tiež prezentácie aktivít EF UMB a identifikácie priestoru pre možnú budúcu spoluprácu. Okrem Centra Roberta Schumana zástupca UMB navštívil viacero fakúlt: Ekonomickú; Histórie a Civilizácie; Právnickú; Politológie a Spoločenských vied tiež  známe svetové historické archívy a knižnicu EUI. Absolvoval tiež a účasť na vyučovaní, resp. workshopoch na vybrané témy. Aj vzhľadom na skutočnosť, že Slovensko nie je členskou krajinou EUI (z V4 je členom iba Poľsko) a hosťujúca inštitúcia má pre pre prijímanie hostí stanovené prísne selektívne kritériá, možnosť navštíviť túto inštitúciu možno považovať za pomerne výnimočnú udalosť.

Významná publikačná aktivita

V uplynulom období bol Univerzita Mateja Bela bola ako jediná z krajín strednej a východnej Európy prizvaná k akademickej spolupráci jedenástich popredných univerzít sveta z Ameriky, Ázie a Európy publikujúcich v oblasti Európskych štúdii. K spolupráci bolo okrem zástupcu Ekonomickej fakulty UMB prizvaných 8 (prevažne Jean Monet) profesorov a 4 docenti z popredných svetových univerzít z nasledovných krajín: USA (Univerzity Harvardova, George Mason a New York), Kanada (Univerzity Montreal a Victoria), Nemecko (Osnabrück), Švédsko (Uppsala), Holandsko (Maastricht a Utrecht), Spojené Arabské Emiráty (Abu Dhabí); Veľká Británia (Univerzita v Bristole). Išlo o renomovaných autorov celosvetovo rešpektovaných publikácii, akademickej obci dobre známych svojimi dielami aj na Slovensku. Súčasťou spolupráce boli pracovné stretnutia, resp. výskum realizovaný postupne počas dvoch rokov v Bristole, Osnabrücku a v Bruseli. Východiskovým bodom spolupráce bola snaha obsahovo nadviazať na monografiu: Hayward, J. Leaderless Europe, Oxford, 2008 Oxford University Press. Hlavným výsledkom spolupráce kolektívu autorov bola spoločná publikácia autorov s titulom Leadership in the EU, publikovaná v spoločnej špeciálnej edícii Journal of the European Integration, vo vydavateľstve Routledge, Taylor and Francis, Oxford. Univerzitu Mateja Bela a zároveň akademickú obec zo strednej a východnej Európy, účasťou na hore uvedených vedecko-výskumných podujatiach a aktívnym príspevkom v publikácii reprezentoval doc. PhDr. Marian Šuplata, PhD. z Ekonomickej fakulty. S obsahom publikácie boli následne oboznámení niektorí zástupcovia Európskych inštitúcii.

https://www.routledge.com/Political-Leadership-in-the-European-Union-1st-Edition/Tommel-Verdun/p/book/9780815395614

https://www.amazon.com/Political-Leadership-European-Journal-Integration/dp/0815395612

 

Medzinárodná komparatívna štúdia "Efekty liberalizácie verejných služieb" prezentovaná na pôde Európskeho parlamentu

Za posledných 30 rokov európske inštitúcie iniciovali politiky liberalizácií verejných služieb - služieb všeobecného záujmu v členských krajinách EÚ. Napriek tomu nedisponujeme analýzou ekonomických, sociálnych a spoločenských účinkov týchto politík. S cieľom pokúsiť sa vyplniť túto medzeru, tím výskumníkov pod vedením Pierra Baubyho spracoval medzinárodnú komparatívnu štúdiu o efektoch liberalitácie verejných služieb.Štúdia sa uskutočnila v štyroch krajinách - na Slovensku, v Nemecku, Španielsku, vo Francúzsku. Štúdia pokrýva 3 odvetvia:  železničnú dopravu, poskytovanie elektriny a poštovú službu.Umožňuje pochopiť korene a logiku týchto politík, analyzovať hlavné trendy a navrhnúť ďalšie kroky pre verejné služby v rokoch 2020 a 2030. Univerzite Mateja Bela (UMB) sa dostalo pocty v podobe oslovenia doc. Ing. Márie Horehájovej, PhD.  a doc. Ing. Jany Marasovej, PhD. z Ekonomickej fakulty, ktoré vo výskumnom tíme spracovávali údaje o Slovensku. Štúdia bola prezentovaná na pôde Európskeho parlamentu dňa 22/01/2019.

Štúdia je dostupná vo francúzskom a v anglickom jazyku na:

http://www.actionpublique.eu/index.php/des-idees/140-les-effets-de-la-liberalisation-des-services-publics-services-d-interet-general

Zastúpenie EF UMB na 28. ročníku Ekonomického fóra 2018 v Krynici

V dňoch 4. až 6. septembra 2018 sa v poľskej Krynici uskutočnil 28. ročník Ekonomického fóra (známejšieho pod skratkou „Davos Strednej a Východnej Európy“), s  mottom na rok 2018: „Europe of common values or Europe of common interests?“ Ide o najväčšie a najprestížnejšie podujatie svojho druhu organizované v krajinách strednej a východnej Európy, európskeho a svetového významu, súčasťou ktorého je napríklad udelenia prestížneho ocenenia „Osobnosť roka“. Pravidelne sa ho zúčastňuje takmer 4000 hostí zo 60 krajín Európy, Ázie, Austrálie a Ameriky. Medzi účastníkov patria hlavy štátov, predsedovia vlád a parlamentov, ministri, poslanci parlamentu, veľvyslanci, predstavitelia top manažmentu najväčších svetových firiem, resp. podnikateľského sektora; zástupcovia regiónov, miest, národných ministerstiev, akademickej a intelektuálnej obce.  Priebeh fóra, zahŕňajúceho 21 simultánne prebiehajúcich konferencii, tlmočených do 6 jazykov (vrátane slovenského), sledovalo približne 650 novinárov. Univerzite Mateja Bela (UMB) sa dostalo pocty v podobe opätovného pozvania doc. PhDr. Mariana Šuplatu, PhD. z Ekonomickej fakulty, ktorý na podujatí popri UMB reprezentoval akademickú obec zo Slovenska.

Fotky a informácie o Ekonomickom fóre je možné nájsť na adrese:

http://www.forum-ekonomiczne.pl/28th-economic-forum-2018-description/?lang=en

Zastúpenie EF UMB 27. ročník Európskeho ekonomického fóra

V dňoch 6. až 8. septembra 2017 sa v poľskej Krynici uskutočnil 27. ročník Európskeho ekonomického fóra (známejšieho pod skratkou „Davos východu“) tentokrát s  mottom na rok 2017: „Project Europe: What recipe for the next decade?“ Ide o najväčšie a najprestížnejšie podujatie svojho druhu organizované v krajinách strednej a východnej Európy, európskeho a svetového významu. Zúčastnilo sa ho takmer 4000 hostí hlavy štátov, predsedovia vlád a parlamentov, ministri, poslanci parlamentu, veľvyslanci, predstavitelia top manažmentu najväčších svetových firiem, resp. podnikateľského sektora; zástupcovia regiónov, miest, národných ministerstiev a akademickej obce zo 60 krajín Európy, Ázie, Austrálie a Ameriky. Priebeh stretnutia sledovalo približne 650 novinárov. Univerzite Mateja Bela sa dostalo pocty v podobe opätovného pozvania jedného z členov akademickej obce z Ekonomickej fakulty zo strany organizátora do jedného z panelov Ekonomického fóra. Ekonomickú fakultu na uvedenom fóre zastupoval doc. PhDr. Marián Šuplata, PhD.


Za obsah zodpovedá: Vedúci KE | Aktualizoval: Lacová Žaneta