Úvod > Fakulta > O fakulte >

Systém manažérstva kvality

 

Vyhlásenie vedenia EF UMB k politike kvality

1. Prioritou Ekonomickej fakulty UMB je ambiciózny študent a úspešný absolvent.

2. Priebežnou aktualizáciou obsahu a modernizáciou foriem vzdelávania tvoríme podmienky na flexibilné uplatnenie absolventov v praxi.

3. V nadväznosti na akreditované študijné programy podporujeme rozvoj základného a aplikovaného výskumu.

4. Vytvárame prostredie, kde sa všetci svojím podielom zúčastňujeme na riadení a hľadaní vyššej efektívnosti práce.

5. Smerujeme k neustálemu zdokonaľovaniu všetkých procesov uskutočňovaných na Ekonomickej fakulte UMB.

6. Rozhodujeme transparentne a preukázateľne so synergickým efektom.

7. Kvalitným vykonávaním administratívnych činností tvoríme podmienky na rozvoj pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti.

8. Kladieme dôraz na osobnostný rozvoj vedeckých a pedagogických pracovníkov, ktorý je zárukou vysokej kvality vzdelávacieho procesu.

V Banskej Bystrici 13.02.2017
doc. Ing. Peter Krištofík, Ph.D.
dekan EF UMB

 

Ciele kvality Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici  na rok 2018

1. Pripraviť a odovzdať akreditačné spisy vybraných študijných programov (Ekonomika a riadenie CR, Teritoriálny manažment, Teritoriálne štúdiá) na medzinárodnú akreditáciu resp. certifikáciu.
Z: prodekan pre PgČ
T: marec 2018
U: akreditačné spisy

2. Uskutočniť metodické školenie doktorandov a školiteľov doktorandov s cieľom zvýšiť a zefektívniť ich vedeckovýskumnú a projektovú činnosť.
Z: prodekan pre VVČ
T: priebežne v roku 2018 
U: zápisnice zo stretnutí

3. Zdokonaľovať prostredie priateľské k študentom fakulty s osobitným zreteľom na zahraničných študentov.
Z: prodekanka pre MV
T: priebežne v roku 2018
U: prieskum spokojnosti študentov

4. Zintenzívniť systém spolupráce a prezentácie úspešných  absolventov fakulty.
Z: prodekanka pre rozvoj
T: priebežne v roku 2018
U: prednášky absolventov, zverejnené príbehy úspešných absolventov

5. Spracovať komunikačný plán voči zainteresovaným stranám fakulty. 
Z: predstaviteľ manažmentu pre kvalitu
T: jún 2018
U: komunikačný plán
 

V Banskej Bystrici, 15. 2. 2018
doc. Ing. Peter Krištofík, Ph.D.
dekan EF UMB


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 9. 3. 2018 | Aktualizoval: Administrátor