Úvod > Uchádzač > Bakalárske štúdium >

Podávanie prihlášok a prílohy prihlášky

Prijímacie konanie sa pre uchádzača o štúdium začína podaním jeho prihlášky na štúdium na fakulte.

Uchádzač o štúdium si môže v rámci jedného stupňa štúdia podať len jednu prihlášku a na nej uviesť len jeden študijný program.

Prihláška musí byť podaná na fakultu v určenom termíne ‒ lehota na podanie prihlášok na prvý stupeň štúdia je predĺžená do 30. apríla 2022.

 

Uchádzači o štúdium si podávajú prihlášku:

A) ELEKTRONICKOU FORMOU - vstup do E-PRIHLÁŠKY

1. Uchádzač e-prihlášku VYPLNÍ - NÁVOD na vyplnenie elektronickej prihlášky
Poznámky:
- výsledky zo strednej školy do e-prihlášky NEVYPĹŇATE ani ich nepreberáte z elektronickej žiackej knižky – Ekonomická fakulta UMB NEVYŽADUJE potvrdenie prihlášky strednou školou. Aktuálni maturanti taktiež k e-prihláške NENAHRÁVAJÚ vysvedčenia do príloh k prihláške.

- uchádzač, ktorý ukončil stredoškolské štúdium pred rokom 2022, nahrá do príloh v e-prihláške sken maturitného vysvedčenia s jasne viditeľnou pečiatkou školy a podpisom riaditeľa.
Úradne overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia uchádzači predložia fakulte čo najskôr po podaní prihlášky, resp. čo najskôr po vykonaní maturitnej skúšky.

2. Každý uchádzač nahrá ako prílohu k prihláške životopis (je povinnou prílohou prihlášky).

3. Uchádzač prihlášku POTVRDÍ.
POZOR - elektronickú prihlášku NETLAČÍTE ani NEPOSIELATE na fakultu poštou.

4. Zároveň uchádzač v termíne najneskôr do 30. 4. 2022 uhradí poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania (fakturačné údaje).
Doklad o úhrade poplatku uchádzač nahrá ako prílohu k e-prihláške.
Úhradu
poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania musí uchádzač o štúdium alebo ním poverená osoba zrealizovať bankovým prevodom najneskôr v posledný deň, kedy je možné zaslať prihlášku na štúdium (30. 4. 2022). Prihláška na štúdium bez uhradeného poplatku v stanovenej výške nebude akceptovaná.


B) Prihlášku je možné podať aj formou papierovej prihlášky (na aktuálnych tlačivách prihlášok na VŠ zverejnených na stránkach MŠVVaŠ SR) – fakulta ju akceptuje. V takomto prípade uchádzač prihlášku vypíše, podpíše, priloží k nej požadované prílohy (životopis, doklad o úhrade manipulačného poplatku za prijímacie konanie, overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia) a posiela ju poštou na fakultu: Ekonomická fakulta UMB, študijné oddelenie, Tajovského 10, 975 90  Banská Bystrica.
Ekonomická fakulta UMB preferuje prihlasovanie uchádzačov formou elektronickej prihlášky.

 

Uchádzači o bakalárske štúdium, ktorí absolvovali predchádzajúci stupeň vzdelania v zahraničí, sú povinní preukázať uznanie dokladu o vzdelaní získanom mimo územia Slovenskej republiky. Rozhodnutie o uznaní dokladov o vzdelaní je prijatý uchádzač o štúdium povinný predložiť najneskôr v deň zápisu na štúdium.

O uznaní dokladu o vzdelaní (vysvedčenie o maturitnej skúške, vysvedčenie o záverečnej skúške a vysvedčenie s doložkou), vydaného uznanou základnou alebo strednou školou v inom štáte na účely pokračovania v štúdiu alebo iné účely rozhoduje Regionálny úrad školskej správy v sídle kraja, v ktorom má žiadateľ trvalé bydlisko alebo v ktorom sa nachádza vysoká škola uchádzača o štúdium. Informácie zverejnené na internetovej stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR časť Uznávanie ukončeného vzdelania na základných alebo stredných školách.

 

Uchádzač, ktorý absolvoval predchádzajúci stupeň vzdelania v štáte mimo Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania, je povinný priložiť k prihláške na štúdium overenú fotokópiu medzinárodne akceptovaného certifikátu znalosti anglického jazyka IELTS International English Language Testing System s dosiahnutou úrovňou minimálne 6,0 zo všetkých súčastí najneskôr do 30. 04. 2022. Overená fotokópia certifikátu musí byť doručená na fakultu v papierovej verzii (nestačí elektronická verzia) najneskôr do 30. 04. 2022. Certifikát zaslaný len v elektronickej verzii nebude akceptovaný a prihláška uchádzača bude zrušená.

 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 31. 3. 2022 | Aktualizoval: Horvátová Lucia