Úvod > Uchádzač > Inžinierske štúdium >

Podávanie prihlášok a prílohy prihlášky

Prijímacie konanie sa pre uchádzača o štúdium začína podaním jeho prihlášky na štúdium na fakulte.

Uchádzač o štúdium si môže v rámci jedného stupňa štúdia podať len jednu prihlášku a na nej uviesť len jeden študijný program.

Prihláška musí byť podaná na fakultu v určenom termíne ‒ lehota na podanie prihlášok na druhý stupeň štúdia je predĺžená do 30. apríla 2023.

 

POVINNÉ prílohy prihlášky:

1. Životopis
2. Doklad o úhrade poplatku za prijímacie konanie


Uchádzači o štúdium si podávajú prihlášku:

A) ELEKTRONICKOU FORMOU - vstup do E-PRIHLÁŠKY

1. Uchádzač elektronickú prihlášku VYPLNÍ - NÁVOD na vyplnenie elektronickej prihlášky
Poznámky:
- študenti Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorí sa rozhodli pokračovať v štúdiu na našej fakulte, si podávajú prihlášku priamo v systéme AiS2 v sekcii ,,Prijímacie konanie“, ďalej prejdú na sekciu VSPK060 ,,Elektronické prihlášky“,
- výsledky z bakalárskeho štúdia ani priemery do e-prihlášky NEVYPĹŇATE, fakulta nevyžaduje ani potvrdenie vysokej školy,
- uchádzač, ktorý ukončil bakalárske štúdium pred rokom 2023, nahrá do príloh v e-prihláške sken bakalárskeho diplomu.
Úradne overené fotokópie dokumentov o ukončení BC štúdia - overená fotokópia BC diplomu, vysvedčenia o štátnej skúške, dodatku k diplomu - uchádzači predložia v listinnej podobe čo najskôr po podaní prihlášky, resp. čo najskôr po vykonaní bakalárskej štátnej skúšky (
neplatí pre študentov a absolventov Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, od týchto uchádzačov dokumenty o ukončení BC štúdia nepožadujeme).

2. Každý uchádzač nahrá ako prílohu k prihláške životopis (je povinnou prílohou prihlášky).

3. Uchádzač prihlášku POTVRDÍ.
POZOR - elektronickú prihlášku NETLAČÍTE ani NEPOSIELATE na fakultu poštou.

4. Zároveň uchádzač v termíne najneskôr do 30. 4. 2023 uhradí poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania (fakturačné údaje).
Doklad o úhrade poplatku uchádzač nahrá ako prílohu k e-prihláške.
Úhradu
 poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania musí uchádzač o štúdium alebo ním poverená osoba zrealizovať bankovým prevodom najneskôr v posledný deň, kedy je možné zaslať prihlášku na štúdium (30. 4. 2023). Prihláška na štúdium bez uhradeného poplatku v stanovenej výške nebude akceptovaná.


B) Prihlášku je možné podať aj formou papierovej prihlášky (na aktuálnych tlačivách prihlášok na VŠ zverejnených na stránkach MŠVVaŠ SR) – fakulta ju akceptuje. V takomto prípade uchádzač prihlášku vypíše, podpíše, priloží k nej požadované prílohy (životopis, doklad o úhrade manipulačného poplatku za prijímacie konanie, overené fotokópie dokumentov o ukončení bakalárskeho štúdia) a posiela ju poštou na fakultu: Ekonomická fakulta UMB, študijné oddelenie, Tajovského 10, 975 90  Banská Bystrica.
Ekonomická fakulta UMB preferuje prihlasovanie uchádzačov formou elektronickej prihlášky.Uchádzači o inžinierske štúdium, ktorí absolvovali predchádzajúci stupeň vzdelania v zahraničí, sú povinní preukázať uznanie dokladu o vzdelaní získanom mimo územia Slovenskej republiky. Rozhodnutie o uznaní dokladov o vzdelaní je prijatý uchádzač o štúdium povinný predložiť najneskôr v deň zápisu na štúdium.

Bližšie informácie zverejnené na:

- internetovej stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR časť Uznávanie vysokoškolského vzdelania na pokračovanie v štúdiu a iné účely

- internetovej stránke Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici - kontaktná osoba: Mgr. Monika Luptáková, telefón +421 48 446 1121, mail monika.luptakova@umb.sk

 

Uchádzač, ktorý absolvoval predchádzajúci stupeň vzdelania v štáte mimo Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania, je povinný priložiť  k prihláške na štúdium overenú fotokópiu medzinárodne akceptovaného certifikátu znalosti anglického jazyka IELTS International English Language Testing System s dosiahnutou úrovňou minimálne 6,0 zo všetkých súčastí najneskôr do 30. 04. 2023. Overená fotokópia certifikátu musí byť doručená na fakultu v papierovej verzii (nestačí elektronická verzia) najneskôr do 30. 04. 2023. Certifikát zaslaný len v elektronickej verzii nebude akceptovaný a prihláška uchádzača bude zrušená.

Pre zahraničných uchádzačov, ktorí sa uchádzajú o štúdium v študijnom programe vyučovanom v slovenskom jazyku sa odporúča ovládanie slovenského jazyka na úrovni B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.

 

 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 4. 11. 2022 | Aktualizoval: Horvátová Lucia