MsÚ Poprad s protikorupčným certifikátom vďaka IMS

6.3.2019

 

Inštitút manažérskych systémov EF UMB so sídlom v Poprade sa okrem vzdelávacej činnosti intenzívne venuje aj spolupráci s praxou. Keďže zameranie vysokoškolského pracoviska je najmä na manažérske systémy, ich implementáciu, udržiavanie, zlepšovanie, auditovanie a certifikáciu, aj spolupráca s praxou smeruje k zavádzaniu medzinárodných štandardov do systémov riadenia organizácií.

Príkladom takejto spolupráce je aj zavedenie normy ISO 37001. Mestu Poprad sa vôbec ako prvému v Slovenskej republike podarilo úspšne zavŕšiť zavedenie protikorupčnej normy ISO 37001 z roku 2016. Rozhodnutie implementovať tento systém riadenia sa rozhodlo ešte predchádzajúce vedenie mesta, avšak až vo februári tohto roka prebehol certifikačný audit nezávislým akreditovaným certifikačným orgánom. Audítori konštatovali zhodu medzi požiadavkmi normy a jej reálnym plnením v podmienkach Mestského úradu v Poprade a ním riadených organizácií. Norma ISO 37001 je medzinárodným štandardom, ktorý kladie prísne požiadavky na organizácie v boji proti korupcii. Zavádza postupy vzťahujúce sa na hodnotenie rizikovosti zamestnancov, obchodných partnerov, transkacií a projektov. Tam, kde je identifikovaná rizikovosť, mesto vykonáva posudzovanie konfliktu záujmov a hĺbkovú analýzu dôveryhodnosti. Zásadnými sú postupy pre oznamovanie a vyšetrovanie korupcie, príjímanie darov, pre protikorupčnú politiku a ciele, dokonca mesto muselo vymenovať samostatného predstaviteľa boja proti korupcii, ktorý má funkciu dohľadu nad dodržiavaním požiadaviek normy.

Implemenácia normy prebiehala ako súčasť spolupráce s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici a jej pracoviskom, Inštitútom manažérskych systémov v Poprade. Vysokoškolskí učitelia, ktorí sa venujú manažérskym systémom, aktívne pomáhali mestu zaviesť protikorupčný systém.

 

https://www.youtube.com/watch?v=pudIiQoMImo 

https://slovensko.rtvs.sk/relacie/k-veci/189613/k-veci-poprad-ma-certifikat-protikorupcneho-systemu-manazerstva?fbclid=IwAR1Csch4gY4sE8PrXmnS3U7tV-6oiN-GMf6O2LNWnWXtnkOmGIdGwCCjEFE


Za obsah zodpovedá: Vedúci IMS | Aktualizoval: Bartková Lucia