Úvod > Študent > Frankofónne štúdium >

Fórum Študenti-Podniky-Univerzity 2019

4. apríla 2019 hostila Ekonomická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici podujatie s názvom Fórum Študenti-Podniky-Univerzity. 8. ročník tohto podujatia, ktoré sa pravidelne koná pod záštitou Slovensko-francúzskeho univerzitného inštitútu (SFUI) a Veľvyslanectva Francúzskej republiky na Slovensku, sa uskutočnil prvýkrát v Banskej Bystrici. Venovaný bol otázkam viacjazyčnosti v podnikovej praxi.

Podujatie slávnostne otvorili: J. E. pán Christophe Léonzi, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Francúzskej republiky na Slovensku, Ing. Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja, doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD., rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a doc. PaedDr. Radovan Gura, PhD., riaditeľ Slovensko-francúzskeho univerzitného inštitútu (SFUI).

SFUI a jeho členské univerzity sa prostredníctvom svojich aktivít dlhodobo usilujú prepájať teóriu s praxou a zefektívňovať systém vzdelávania tak, aby svojich absolventov pripravili na presedenia sa v konkurenčnom pracovnom prostredí. Domáce a zahraničné firmy v poslednom období narážajú na nedostatok kvalifikovaných ľudí s požadovanými zručnosťami, kde okrem odborných vedomostí, technických a administratívnych zručností patrí aj ovládanie cudzích jazykov na dostatočnej úrovni. Aj z tohto dôvodu bol 8. ročník fóra venovaný otázkam používania cudzích jazykov vo firemnej komunikácii.

V panelovej diskusii vystúpili zástupcovia troch podnikov, v ktorých je cudzojazyčná komunikácia realizovaná na každodennej báze, a to nielen smerom ku klientom, ale aj v rámci ich vnútorného fungovania: Mgr. Zuzana Mate zo spoločnosti Dell, Ing. Michal Kucej zo spoločnosti Slavia Production Systems a Ing. Petronela Chovaníková z Veolie Energia. Zástupcovia týchto podnikov okrem iného vysvetlili, akú úlohu v ich štruktúrach zohrávajú cudzie jazyky mimo angličtiny a na akých pozíciách sú jednotlivé jazyky využívané. Vyjadrili sa k otázkam, ktoré sa týkali požadovanej jazykovej úrovne v momente prijímania uchádzačov do zamestnania, spôsobu jej overovania a aj k benefitom, ktoré svojim zamestnancom ponúkajú na ďalší rozvoj komunikačných zručností.

Potrebu jazykových zručností uchádzačov o pracovné miesta potvrdili aj ďalšie dve diskutérky: Mgr. Nikol Richterová z najnavštevovanejšieho pracovného portálu Profesia.sk, ktorá do zaujímavej diskusie prispela konkrétnymi štatistikami, napr. o najžiadanejších jazykoch v rámci pracovných ponúk, kde bezpochyby patrí aj francúzština, a Ing. Alžbeta Spišiaková z Európskych služieb zamestnanosti (EURES), ktorá poskytla obraz o vývoji európskeho pracovného trhu a poukázala na možnosti poskytované databázou voľných pracovných miest v rámci celej EÚ.

Na záver diskusného fóra sa pozvaní hostia zhodli na nasledujúcej skutočnosti: kým anglický jazyk je dnes na pracovnom trhu považovaný za samozrejmosť, ďalší cudzí jazyk je nepochybne veľkou konkurenčnou výhodou uchádzačov, otvára im brány do sveta práce, zvyšuje pravdepodobnosť získania zaujímavejšej pracovnej pozície, ako aj lepšieho finančného ohodnotenia. Žiakov a študentov prítomných v sále vyzvali, aby využívali všetky dostupné možnosti na zlepšovanie komunikatívnych zručností, ktoré im slovenský vzdelávací systém umožňuje, a aby na pracovný trh vstupovali pripravení.

Študenti stredných a vysokých škôl na Slovensku si mohli pozrieť aj prezentácie a stánky podnikov, ktoré sa do tohto podujatia zapojili - CONTINENTAL, DELL, FRANCESCA CREATION, HENKEL, ING Business Shared Services, ISK, LAFARGE HOLCIM, SIEMENS, SLAVIA PRODUCTION SYSTEMS, TESCO - ako aj stánky univerzít a inštitúcií, ktoré sú súčasťou SFUI. V rámci programu UMB ponúkla aj dva zaujímavé workshopy: testovanie súkromnou spoločnosťou PwC zamerané na pozornosť, logiku a angličtinu, ako aj rýchlokurz porozumenia cudzích jazykov bez učenia s názvom Interkomprehenzia.

Videozáznam z akcie je uložený na nasledovných adresách:

Link ns SJ verziu https://youtu.be/ HvP5yZFxcis 

Link na FJ verziu https://youtu.be/ LsK8xYoVnuE 

 

Program Forum 2019.pdf (14. 4. 2019 21:34:59)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 15. 4. 2019 | Aktualizoval: Lacová Žaneta