2019 Novohrad a Gemer (Field Trip)

Katedra cestovného ruchu v rámci výučby v druhom stupni štúdia zabezpečuje medzinárodný študijný program Tourism and Regional Planning – Management and Geography/Tourism Economics and Management v spolupráci s Katolíckou Univerzitou Eichstätt – Ingolstadt v Nemecku, ktorého súčasťou je aj „Terénne cvičenie“ (Field Trip).

V tomto roku sa cvičenie konalo už po deviatykrát, a to v regiónoch Novohrad a Gemer (v minulosti sme skúmali regióny Banská Štiavnica, Vysoké Tatry, Košice – Spiš – Pieniny, Liptov – Orava, južné Slovensko, západné Slovensko - Južnú Moravu, východné Slovensko a Horné Považie). Terénne cvičenie „Field Trip“ je zaradené do prvého ročníka inžinierskeho stupňa štúdia a je rozdelené do dvoch semestrov. V zimnom semestri študenti spracúvajú analýzu potenciálu a stavu rozvoja cestovného ruchu v skúmaných regiónoch na základe štúdia sekundárnych zdrojov informácií a hodnotia internetové stránky vybraných cieľových miest. V letnom semestri zostavia itinerár a zabezpečia služby na trase field tripu, overujú výsledky sekundárneho prieskumu v teréne a vypracujú odporúčania pre ďalší rozvoj cestovného ruchu v navštívených cieľových miestach.

V dňoch 29. apríla až 3. mája 2019 sa terénneho cvičenia zúčastnilo dvadsaťdva študentov z Katedry cestovného ruchu Ekonomickej fakulty UMB a štyri študentky Katolíckej Univerzity Eichstätt – Ingolstadt z Nemecka, pod vedením prof. Ing. Jany Kučerovej, PhD.

Počas piatich dní študenti navštívili viaceré zaujímavé miesta regiónov Novohrad a Gemer, ako napr. Lučenec, Fiľakovo, Rimavskú Sobotu, Číž, Muráň, Betliar a Rožňavu. Absolvovali pracovné stretnutia s predstaviteľmi oblastných organizácií cestovnom ruchu, podnikateľmi a s prevádzkovateľmi atraktivít cestovného ruchu. Študenti sa aktívne zapájali do prípravy a organizačného zabezpečenia terénneho cvičenia, organizácie stretnutí s predstaviteľmi inštitúcií cestovného ruchu v regióne a poskytovali informácie o regióne v nemeckom alebo anglickom jazyku pre zahraničných študentov.

Prvý deň začali v Lučenci diskusiou s predstaviteľmi Oblastnej organizácie cestovného ruchu Novohrad a Podpoľanie. OOCR pôsobí na území okresov Lučenec, Poltár a Veľký Krtíš i v časti okresu Detva. Študenti sa dozvedeli o jej vízii, fungovaní, členoch, aktivitách a význame spolupráce v rozvoji cestovného ruchu. Následne sa presunuli do Hradného múzea vo Fiľakove, kde si prezreli podzemné priestory, expozíciu histórie hradu a regiónu. Po prehliadke hradu sa presunuli do Tančiarne a Pivovaru Franz, kde absolvovali ochutnávku spojenú s večerou a podrobnou prednáškou o pôvode piva a jeho príprave.

Druhý deň sa začal návštevou Synagógy v Lučenci. Študenti si vypočuli odborný výklad o jej histórii, rekonštrukcii a súčasnom využívaní. Zároveň si prezreli stálu expozíciu židovského kultúrneho dedičstva. Nasledovala návšteva Miraj rezortu spojená s kúpaním a relaxom vo wellness centre. Ďalej bola na programe návšteva Gemersko-Malohontského múzea v Rimavskej Sobote, kde si prezreli expozíciu a rôznorodosť jedinečnej kultúry a prírody regiónu Gemer-Malohont. Navštívili aj Kúpele Číž a absolvovali prehliadku viacerých objektov. V závere dňa bola na pláne degustácia vína od miestnych producentov spojená s diskusiou o výrobe vína a histórii rodinného vinárstva.

Tretí deň bola na programe návšteva miestnej akčnej skupiny (MAS) Malohont, v rámci ktorej mohli študenti ochutnať regionálne produkty. Dozvedeli sa o podmienkach jej fungovania, skúsenostiach s prípravou projektov, vzdelávacích aktivitách, spolupráci s ďalšími subjektmi a diskutovali o plánoch do budúcnosti. Nasledovala návšteva NP Muránska Planina, ktorú študenti absolvovali pod odborným vedením výkonného riaditeľa OOCR Gemer. Prezreli si zaujímavú lokalitu plnú sysľov a absolvovali túru na Muránsky hrad, ktoré patria k najkrajším atraktivitám národného parku. Cestou sa zastavili v Chyžnom, kde si prezreli gotický kostol, ktorý by nutne potreboval záchranné práce na jeho zachovanie.

Štvrtý deň najprv navštívili jednu z najvýznamnejších prírodných pamiatok UNESCO na Slovensku – Ochtinskú aragonitovú jaskyňu, ktorá  svojou bohatosťou a rôznorodosťou aragonitovej výplne predstavuje unikátny prírodný úkaz. Nasledovala návšteva a prehliadka expozície Kaštieľa Betliar, ktorý je jediným kaštieľom na Slovensku, ktorý sa po roku 1945 zachoval so svojim pôvodným zariadením a zbierkami. Ďalej bola na programe prechádzka najhlbšou tiesňavou na Slovensku - Zádielskou roklinou.

V posledný deň študenti navštívili Gemerské osvetové stredisko, kde si prezreli expozíciu domu tradičnej kultúry a vypočuli odborný výklad o ochrane a sprístupňovaní hodnoty tradičnej ľudovej kultúry. Následne sa zapojili do remeselných dielni a osvojili si tradičné remeslá a techniky z regiónu Gemer. Poslednou zástavkou bola Krásnohorská jaskyňa, ktorá je unikátnym výtvorom prírody zapísaným v zozname svetového prírodného dedičstva UNESCO. Prehliadku jaskyne absolvovali v kompletnom jaskyniarskom výstroji v sprievode skúsených sprievodcov. Návšteva takejto jaskyne bola pre účastníkov jedinečným zážitkom.

Počas terénneho prieskumu v regiónoch Novohrad a Gemer, diskusií s subjektmi zainteresovanými na rozvoji cestovného ruchu získali účastníci cenné informácie a skúsenosti z manažmentu cieľového miesta a podnikov cestovného ruchu v praxi. Na základe sekundárneho a primárneho prieskumu študenti pod vedením profesorky Jany Kučerovej, vypracovali odporúčania pre rozvoj cestovného ruchu v navštívených cieľových miestach a tieto prezentovali vybraným organizáciám cestovného ruchu v regióne.

Na záver chceme poďakovať najmä profesorke Jane Kučerovej za vedenie, pomoc pri tvorbe programu a kontakty s významnými odborníkmi praxe cestovného ruchu. Vďaka patrí aj slovenským študentom za spracovanie analytickej štúdie, plánovanie itinerára, sprevádzanie v cudzom jazyku a organizačné zabezpečenie celej exkurzie. Ďakujeme aj nemeckým študentom za vypracovanie záverečnej správy, do ktorej vniesli pohľad zahraničného návštevníka a zohľadnili v nej interkultúrne rozdiely. Okrem toho sa chceme poďakovať všetkým, s ktorými sme sa stretli, za čas, ktorý nám venovali, odborné a profesionálne stanoviská k problémom rozvoja cestovného ruchu v regióne, ako aj za ústretovosť a pohostinnosť pri zabezpečení terénneho cvičenia.

Za účastníkov terénneho cvičenia Ing. Matúš Marciš

Foto: Ing. Matúš Marciš


Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Aktualizoval: Makovník Tomáš