Úvod > Veda a výskum > Scientia Iuventa - si.umb.sk >

Scientia Iuventa 2019

Centrum rozvoja doktorandov
v spolupráci s Ekonomickou fakultou Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici a občianskym združením Ekonómia
organizovalo

 

14. ročník medzinárodnej konferencie
doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov
Scientia Iuventa 2019

 

Konferencia sa konala vo štvrtok 25. apríla 2019 na pôde Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Bola určená doktorandom a mladým vedeckým pracovníkom, ktorí rokovali v štyroch sekciách: cestovný ruch, ekonomika a manažment podniku, financie, ako aj verejná ekonomika a politika.

Konferenciu a prvú časť plenárneho rokovania otvorila vedúca Centra rozvoja doktorandov Ing. Petra Cisková. Úvodný príhovor predniesol dekan Ekonomickej fakulty doc. Ing. Peter Krištofík, Ph.D. Nasledovali plenárne vystúpenia v prvej časti plenárneho zasadnutia. Prvým hosťom bol hlavný ekonóm GLOBSEC Policy Institute Ing. Tomáš Meravý, ktorý sa sústredil na tému Europe and Slovakia at the Beginning of 21st Century: Macroeconomic Development and Challenges we Face. Druhým hosťom bol vedúci Odboru štrukturálnych a výdavkových politík Inštitútu finančnej politiky Ministerstva financií Slovenskej republiky Mgr. Juraj Cenker, ktorý vystúpil s prednáškou na tému Default Strategy in Pension Saving: the Case of Slovakia (Policy Recommendation). Druhú časť plenárneho rokovania otvorila a sprevádzala prof. Ing. Emília Zimková, PhD., odborná garantka konferencie. Hostia z Budapest Business School Vanda Papp, PhD. a András Kovács habil. PhD. a generálny riaditeľ Doupla creative agency Attila Lőrincz prezentovali spojenie akademického a praktického poňatia marketingovej komunikácie prostredníctvom vystúpenia nazvaného Working with Influencers - Dead Money or Good Investment? Vystúpenia hostí v pléne vyvolali mnohé otázky od účastníkov konferencie, ktoré hostia radi zodpovedali.

Následne prebiehalo rokovanie v jednotlivých sekciách. Odborné komisie v jednotlivých sekciách mali nasledovné zloženie:

Cestovný ruch

 • prof. Ing. Marián Gúčik, PhD. (predseda)
 • prof. Ing. Milota Vetráková, PhD.
 • doc. Ing. Ľubica Šebová, PhD.
 • Ing. Matej Žofaj (tajomník)

Ekonomika a manažment podniku

 • prof. Ing. Jaroslav Ďaďo, PhD. (predseda)
 • doc. Ing. Zdenka Musová, PhD.
 • Ing. Petra Gundová, PhD.
 • Ing. Jennifer Drugdová (tajomník)

Financie

 • prof. Ing. Marta Orviská, PhD. (predseda)
 • prof. Ing. Hussam Musa, PhD.
 • doc. Ing. Peter Pisár, PhD.
 • Ing. Kamil Ščerba (tajomník)

Verejná ekonomika a politika

 • doc. Ing. Anna Vaňová, PhD. (predseda)
 • Ing. Filip Flaška, PhD.
 • Ing. Tomáš Virdzek, PhD.
 • Ing. Lucia Dobrotová (tajomník)

Odborné komisie posudzovali jednotlivé príspevky z obsahového hľadiska, spôsobu prezentácie riešených problémov, priebehu diskusie, vedeckej správnosti a erudovanosti argumentácie. Na záver bol v rámci každej sekcie vyhodnotený najlepší príspevok a všetky prezentované práce boli ocenené knižnými cenami. V sekcii Cestovný ruch získala prvé miesto Ing. Kristína Pančíková. Ing. Petra Cisková a Ing. Ina Ďurčeková obsadili prvé miesto v sekcii Ekonomika a manažment podniku. V sekcii Financie sa umiestnil na prvom mieste Ing. Kamil Ščerba a v sekcii Verejná ekonomika a politika patrilo prvé miesto Ing. Jakubovi Sopkovi.


Konferencie sa aktívne alebo pasívne zúčastnilo 44 účastníkov, ktorí spolu publikovali 32 abstraktov. Z tohto počtu bolo 25 autorov z domácej Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela a 19 autorov z iných univerzít v rámci Slovenska a zahraničia. Abstrakty príspevkov prezentovaných na konferencii boli posúdené vedeckým výborom konferencie a publikované v zborníku abstraktov, ktorému bolo pridelené ISBN.


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 15. 5. 2019 18:54:19 | Aktualizoval: Petra Cisková