Úvod > Uchádzač > Bakalárske štúdium >

Podmienky prijatia na prvý stupeň štúdia

Podmienky prijatia sú rovnaké pre všetky študijné programy prvého stupňa štúdia na fakulte.

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium v čase overovania splnenia podmienok na prijatie, môže byť na štúdium prijatý podmienečne s tým, že je povinný preukázať splnenie základných podmienok prijatia na štúdium najneskôr v deň zápisu na štúdium.


Ďalšou podmienkou pre uchádzačov o dennú formu štúdia (určenou fakultou) je úspešné vykonanie prijímacej skúšky. - ZRUŠENÉ

Prijímacie skúšky v ponúkaných bakalárskych študijných programoch v dennej forme štúdia sú ZRUŠENÉ – VŠETCI uchádzači budú na štúdium prijatí bez vykonania prijímacej skúšky.

 

Uchádzači o externú formu štúdia budú prijatí bez prijímacej skúšky.

 


 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 23. 3. 2021 | Aktualizoval: Horvátová Lucia