Úvod > Uchádzač > Bakalárske štúdium >

Podmienky prijatia na prvý stupeň štúdia

Podmienky prijatia sú rovnaké pre všetky študijné programy prvého stupňa štúdia na fakulte.

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium v čase overovania splnenia podmienok na prijatie, môže byť na štúdium prijatý podmienečne s tým, že je povinný preukázať splnenie základných podmienok prijatia na štúdium najneskôr v deň zápisu na štúdium.

Ďalšou podmienkou pre uchádzačov o dennú formu štúdia (určenou fakultou) je úspešné vykonanie prijímacej skúšky.

Prijímacia skúška obsahuje písomné testy z jedného cudzieho jazyka a základov ekonómie. Cudzím jazykom môže byť jazyk anglický alebo nemecký. Za každý z písomných testov môže  uchádzač získať maximálne 100 bodov.

Pri študijnom programe ekonomika a manažment podniku v anglickom jazyku uchádzač absolvuje testy v anglickom jazyku (písomný test z anglického jazyka a základov ekonómie v anglickom jazyku).

Celkové bodové hodnotenie uchádzača sa vypočíta ako súčet počtu bodov získaných za obidve súčasti prijímacej skúšky. Minimálny počet bodov potrebný na úspešné vykonanie prijímacej skúšky a na prijatie na jednotlivé študijné programy určuje dekan.

Uchádzači, ktorí vykonajú prijímaciu skúšku, budú na štúdium prijatí v poradí podľa celkového počtu bodov dosiahnutých v prijímacom konaní až do naplnenia plánovanej kapacity študijných programov v jednotlivých formách a miestach štúdia.

Uchádzača, ktorý splnil podmienky prijatia na štúdium, ale na zvolený študijný program nie je prijatý z kapacitných dôvodov, môže dekan prijať na inú formu alebo iné miesto štú­dia zvoleného študijného programu alebo na iný študijný program.

Uchádzačom, ktorí splnili podmienky prijatia na fakultu, boli na štúdium prijatí, zapísali sa na štúdium a štúdium neukončili, môže dekan fakulty prijímaciu skúšku odpustiť.

 

Od povinnosti vykonať prijímaciu skúšku je oslobodený uchádzač o dennú formu štúdia:

  1. ktorý, absolvuje test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) alebo jeho českú verziu Obecné studijní předpoklady (OSP). Na štúdium budú prijatí uchádzači, ktorých percentil v teste všeobecných študijných predpokladov (VŠP) alebo jeho českej verzii Obecné studijní předpoklady (OSP) bude rovnaký alebo vyšší ako 50. Test možno absolvovať v rámci Národných porovnávacích skúšok (NPS), ktoré zabezpečuje spoločnosť Scio v priebehu akademického roka 2022/2023 v niekoľkých mestách na Slovensku aj v Čechách (presné termíny, ktoré fakulta akceptuje, budú zverejnené na internetovej stránke fakulty a na stránke spoločnosti SCIO). Test VŠP resp. OSP je možné absolvovať viackrát, uchádzačom sa započíta vždy najlepší dosiahnutý výsledok. Výsledok testu VŠP resp. OSP vykonaný v predchádzajúcich rokoch nie je možné uznať. Bližšie informácie o VŠP resp. OSP sú zverejnené na internetovej stránke spoločnosti SCIO www.scio.sk (www.scio.cz),
  2. ktorý sa zúčastnil krajského kola súťaže Ekonomickej olympiády v akademickom roku 2022/2023 a ktorý sa umiestnil v hornom 50. percentile zo všetkých účastníkov krajských kôl.

 

Uchádzači o externú formu štúdia budú prijatí bez prijímacej skúšky.

 

Preukázanie splnenia základnej podmienky prijatia uchádzačov o bakalárske štúdium, ktorým bol udelený azyl, poskytnutá doplnková ochrana alebo poskytnuté dočasné útočisko

Uchádzač o bakalárske štúdium, ktorému bol udelený azyl, poskytnutá doplnková ochrana alebo poskytnuté dočasné útočisko (ďalej aj ako „osoba s osobitným právnym statusom“), môže podmienku dosiahnutia úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania pre účel podľa § 56 ods. 1 zákona o vysokých školách preukázať čestným vyhlásením (vzor čestného vyhlásenia je prílohou tohto dokumentu) a testom všeobecných študijných predpokladov, v ktorom získa percentil rovnaký alebo vyšší ako 20. Test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) vykoná uchádzač o štúdium prostredníctvom spoločnosti SCIO. Bližšie informácie budú zverejnené na internetovej stránke spoločnosti SCIO www.scio.sk (www.scio.cz).

 Uchádzač o bakalárske štúdium, ktorý je osobou s osobitným právnym statusom, okrem predloženia čestného vyhlásenia a absolvovania testu všeobecných študijných predpokladov, musí splniť aj ďalšie podmienky prijatia na štúdium podľa § 57 zákona o vysokých školách – úspešne vykonať prijímaciu skúšku. 

Čestným vyhlásením osoby s osobitným právnym statusom nemožno nahradiť neukončené stredné vzdelanie alebo stredné odborné vzdelanie.

 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 14. 9. 2022 | Aktualizoval: Horvátová Lucia