Úvod > Uchádzač > Bakalárske štúdium >

Akreditované študijné programy

Grémium dekana Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici na svojom zasadnutí dňa 22. 3. 2021 schválilo:
1. PREDĹŽENIE termínu podávania prihlášok na bakalárske študijné programy do 30. apríla 2021.
2. ZRUŠENIE prijímacích skúšok v ponúkaných bakalárskych študijných programoch – všetci uchádzači o denné a externé bakalárske štúdium budú na štúdium prijatí bez vykonania prijímacej skúšky.


Akreditované študijné programy ponúkané Ekonomickou fakultou v akademickom roku 2021/2022

Študijný program

Forma štúdia

Stupeň štúdia

Dĺžka štúdia

Miesto štúdia

Plán prijatia

Cestovný ruch

denná

Bc.

3

Banská Bystrica

100

Ekonomika a manažment podniku

denná Bc.

3

Banská Bystrica

130

Ekonomika a manažment podniku v anglickom jazyku

denná

Bc.

3

Banská Bystrica

30

Manažment denná Bc. 3 Poprad 40

Financie, bankovníctvo a investovanie

denná Bc.

3

Banská Bystrica

100

Verejná ekonomika a manažment

denná

Bc.

3

Banská Bystrica

40

Spolu Bc. denné        

440

Ekonomika a manažment podniku

externá

Bc.

4

Banská Bystrica

40

Manažment

externá Bc. 4 Poprad 30
Spolu Bc. externé        

70


Absolventi bakalárskeho štúdia získavajú vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa. Absolventom bakalárskeho štúdia sa udeľuje akademický titul "bakalár" (v skratke "Bc.").

 

Prihláška na bakalárske štúdium

 

 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 23. 3. 2021 | Aktualizoval: Horvátová Lucia