Úvod > Študent >

Študentská vedecká pomocná sila

Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici realizuje od akademického roka 2018/2019 projekt študentských vedeckých pomocných síl (VPS).

O pravidlách pre obsadzovanie pozícií VPS hovorí smernica EF UMB S-04-19

Na základe zverejnenej ponuky na obsadenie pozície VPS je možné podať prihlášku spolu s motivačným listom a vyjadrením tútora. 

PRIHLÁŠKA - formulár

31. 7.     podklady vedúcich pracovísk prodekanovi VVČ

11. 9.     zverejnenie ponuky na obsadenie VPS

25. 9.     podanie prihlášky (+motivačný list a vyjadrenie tútora) na referát pre VVČ a DrŠ, kancelária č. 40 (hlavná budova), ingrid.balazova@umb.sk 

30. 9.     zverejnenie výsledkov výberového konania

 

Obsadenie pozícií VPS na príslušný akademický rok schvaľuje grémium dekana fakulty.

Priebežné hodnotenie tútora:       25. 11.  a  25. 5.   - podklad pre vyplatenie odmeny za činnosť VPS

Vyhodnotenie plnenia cieľov:       30. 6.  - podklad pre vydanie certifikátu VPS


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 5. 10. 2022 | Aktualizoval: Balážová Ingrid