Úvod > Uchádzač > Inžinierske štúdium >

Akreditované študijné programy

Grémium dekana Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici na svojom zasadnutí dňa 22. 3. 2021 schválilo:
1. PREDĹŽENIE termínu podávania prihlášok na inžinierske študijné programy do 30. apríla 2021 s výnimkou inžinierskych študijných programov Teritoriálne štúdiá, Marketingový manažment podniku v slovenskom jazyku, Marketingový manažment podniku v anglickom jazyku. Uvedené tri študijné programy nebudú otvorené z dôvodu implementácie pravidiel Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo.
2. ZRUŠENIE prijímacích skúšok v ponúkaných inžinierskych študijných programoch – všetci uchádzači o denné a externé inžinierske štúdium budú na štúdium prijatí bez vykonania prijímacej skúšky.


Akreditované študijné programy ponúkané Ekonomickou fakultou UMB v Banskej Bystrici v akademickom roku 2021/2022:

Študijný program

Forma štúdia

Stupeň štúdia

Dĺžka štúdia

Miesto štúdia

Plán prijatia

Ekonomika a riadenie cestovného ruchu

denná

Ing.

2

Banská Bystrica

80

Ekonomika a manažment malých a stredných podnikov

denná

Ing.

2

Banská Bystrica

100

Financie, bankovníctvo a investovanie

denná

Ing.

2

Banská Bystrica

90

Financie, bankovníctvo a investovanie v anglickom jazyku

denná

Ing.

2

Banská Bystrica

20

Ekonomika verejného sektora

denná

Ing.

2

Banská Bystrica

25

Podnikové manažérske systémy denná Ing. 2 Poprad 25

Spolu Ing. denné

340

Ekonomika a manažment malých a stredných podnikov

externá

Ing.

3

Banská Bystrica

30

Podnikové manažérske systémy externá Ing. 3 Poprad 20

Spolu Ing. externé

50

Absolventi inžinierskeho študijného programu získavajú vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Absolventom inžinierskeho štúdia sa udeľuje akademický titul "inžinier" (v skratke "Ing.").

 

Prihláška na inžinierske štúdium

 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 23. 3. 2021 | Aktualizoval: Horvátová Lucia