APVV-18-0035

Oceňovanie ekosystémových služieb prírodného kapitálu ako nástroja hodnotenia sociálno-ekonomického potenciálu území

 

Zodpovedný za objednávateľa:                                                                 Ing. Michal Matušica, APVV, Bratislava         

Zodpovedný riešiteľ (za zhotoviteľa) koordinátor projektu:                        doc. Ing. Stanislav Kološta, PhD., EF UMB

Zodpovedný riešiteľ (za zhotoviteľa, spoluriešiteľská  organizácia):         RNDr. Jarmila Makovníková, CSc., NPPC-VUPOP

 

 

Úvod do problematiky

Ekosystémy poskytujú služby označované ako prírodný kapitál, čím dochádza k prepojeniu hospodárstva s jeho ekologickými rozmermi. Koncept ekosystémových služieb predstavuje premostenie medzi ekologickými a ekonomickými prístupmi. Táto problematika je v súčasnosti v centre záujmu celosvetového výskumu. Riešenie projektu predpokladá interdisciplinárnu spoluprácu na tvorbe a aplikácii nových poznatkov, ktoré budú predstavovať prínos nielen na národnej, ale aj na medzinárodnej úrovni. Pri výskume použijeme kombináciu deterministických a stochastických metód vhodných na modelovanie a testovanie agregovaných ekonomických kvantifikátorov. Výskumným problémom bude vytvorenie novej metodiky na komplexné vyjadrenie multikriteriálnej hodnoty ekosystémových služieb.

 

Cieľ projektu

Cieľom projektu je vytvorenie modelu agregovaného ekonomického kvantifikátora hodnoty ekosystémových služieb a jeho pilotná aplikácia v rámci SR. Originálnosť navrhovaného riešenia v kontexte aktuálne prebiehajúceho výskumu v tejto oblasti u nás aj vo svete spočíva najmä v prepojení skonštruovaného modelu s priestorovou vizualizáciou ekosystémových služieb s vytvorením web aplikácie, ktorá umožní prostredníctvom dynamického modelu sledovanie tokov a zmien vývoja ekosystémových služieb pri zmene charakteru využívania prírodného kapitálu. Zavedenie nového kvantifikátora hodnoty prírodného potenciálu do praxe zohľadnením viacerých rozmerov (ekologických, ekonomických, kultúrnych) napomôže v rámci územného plánovania k ekologicko-ekonomicky efektívnejšiemu využitiu prírodného kapitálu regiónu, k integrovaniu vnímania zainteresovaných strán do rozhodovacích procesov a tým prispeje k optimalizácii udržateľného hospodárenia.

 

 


Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Kološta Stanislav