Úvod > Pracoviská > Katedra ekonómie >

ŠVA 2021

 

Milí študenti,

aj v akademickom roku 2020/2021 máte možnosť aktívne sa zapojiť do riešenia študentských vedeckých  prác v rámci Študentskej vedeckej aktivity, ktorá má už niekoľko rokov podobu medzinárodnej vedeckej konferencie a získať atraktívne ceny, skúsenosti ako aj kredity. Na konferencii môžete aktívne prezentovať výsledky Vašej samostatnej i kolektívnej vedeckej práce zameranej na ekonomické vedy a jej prínosy pre prax. Sekcia Spoločenský vied sa každoročne vyznačuje mnohými účastnimi zo zahraničia, čo jej dodáva "silný" medzinárodný rozmer. Najväčší prínosom ŠVA je zapojiť talentovaných študentov EF UMB ako aj iných vysokých škôl do samostatnej výskumnej činnosti, podnieniť diskusiu v prospech rozvoja ekonomických vied, čo by malo byústiť do využitia v praxi. Veľkým prínosom je aj získanie nových kontaktov a rozvoj medziľudských vzťahov v rámci tohto tradičného podujatia.

Zoznam prác, ktoré vypísali členovia Katedry ekonómie je možné doplniť aj o návrhy vlastných tém, ktoré je však nevyhnutné prekonzultovať s potenciálnym školiteľom práce. Následne je potrebné mailom nahlásiť názov práce a meno spracovateľa/ov Ing. Jánovi Kollárovi, PhD. (jan.kollar@umb.sk). 

Kľúčové dátumy ako aj vypísané témy ŠVA členmi Katedry ekonómie sú uvedené nižšie. Viac informácií o ŠVA 2021 môžeš nájsť na stránkach EF UMB.

Členovia Katedry sa budú tešiť na Vašu iniciatívu ako aj budúcu spolupráci pri riešení vedecko-výskumných úloh.

 

Termín online konania ŠVA: 15. apríl 2021

Termín podania prihlášky študenta na vypísanú tému: 15. február 2021

Termín doručenia prác online e-mailom na príslušnú sekciu (jan.kollar@umb.sk) /spolu s posudkom vedúceho práce do: 01. apríla 2021  

Témy študentskej vedeckej aktivity 2021 Spoločenské vedy.pdf (19. 1. 2021 8:00:04)

* V prípade, že sa vám príloha neotvorí (v prehliadači Chrome), skúste prehliadač Edge alebo Opera.


Za obsah zodpovedá: Vedúci KE | Aktualizoval: Kollár Ján