Úvod > Fakulta >

Akademická etika UMB

„Chráňme hodnoty našej univerzity"

POSLANIE UNIVERZITY MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici ako súčasť európskeho vzdelávacieho a výskumného priestoru prispieva poskytovaním kvalitného vysokoškolského vzdelávania, širokospektrálneho ďalšieho vzdelávania podľa potrieb praxe a rozvíjaním nového poznania tvorivým vedeckým a umeleckým bádaním k rozvoju múdrych, mravných, autentických a spoločensky zodpovedných osobností a tým k vybudovaniu učiacej sa spoločnosti.

Zamestnanecká časť Etickej komisie UMB
Martinkovičová Miriam, doc.,PhDr., PhD.
Miriam.Martinkovicova@umb.sk

Študentská časť Etickej komisie UMB
-


Etická komisia UMB


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 20. 1. 2020 | Aktualizoval: Administrátor